Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Με ρώτησες τι σημαίνει "Χριστός Ανέστη" και σου απαντώ ~ Αγαπώ τον Χριστό ~

 
«Χριστός Ανέστη – σημαίνει: πράγματι υπάρχει Θεός.

Χριστός Ανέστη - σημαίνει: υπάρχει πραγματικά ένας ουράνιός κόσμος, ένας πραγματικός και αθάνατος κόσμος.

Χριστός Ανέστη - σημαίνει: η ζωή είναι ισχυρότερη από τον θάνατο.

Χριστός Ανέστη - σημαίνει: το κακό είναι πιο αδύναμο από το καλό.

Χριστός Ανέστη - σημαίνει: όλες οι καλές ελπίδες της ανθρωπότητας δικαιώνονται.

Χριστός Ανέστη - σημαίνει: όλα τα προβλήματα της ζωής λύνονται θετικά.

Όλα τα προβλήματα της ζωής λύθηκαν, λύθηκαν τα κύρια και επώδυνα μυστήρια, οι αλυσίδες του σκότους και των θλίψεων έσπασαν, γιατί ; 

Γιατί ο Χριστός Ανέστη !!


Τρελογιάννης


Χριστὸς Ἀνέστη;
Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Παντοῦ, τοὐλάχιστον τὴν μέρα τῆς Ἀναστάσεως ἀκουγόντουσαν αὐτὲς οἱ δύο λέξεις ἀπὸ κάθε γλῶσσα καὶ κάθε στόμα, καὶ ἐνεδεχομένως θὰἀκούγονται γιὰ τὸ ἑπόμενο διάστημα ἀπὸκάποιους πιὸ «σχετικούς». Γιὰ τοὺς πολλοὺς διήρκεσε ὅσο καὶ τὰ πυροτεχνήματα. Καὶ πάντα ἡ τυπικὴ ἀπάντησις εἶναι : «Ἀληθῶς Ἀνέστη».

Ἄν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ὁ θάνατος νικήθηκε. Ἄν ἀναστήθηκε, χάρισε ζωὴ στοὺς πεθαμένους ποὺ ἦταν στὰ μνήματα. «Τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» καὶ ἔσβησε τὸν φόβο ἀπὸ τοὺς ζωντανούς. Ἀποτέλεσμα, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὸν κατηχητικό του λόγο, «Μηδεὶς φοβεῖσθω θάνατον». Ἐξ ἄλλου γι᾿ αὐτὸ ἦρθε ὁΧριστὸς στὴν γῆ. Νὰ καταργήσῃ τὸ διάβολο καὶ νὰ…ἀπαλλάξη τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου ἦταν σ᾿ ὄλη τους τη ζωή δούλοι τοῦ φόβου.«Ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστιν τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας». (Πρὸς Ἐβραίους 2, 14-15)

Ἄρα ἀνάστασις σημαίνει ἐξάλειψι τοῦ φόβου, ἀπελευθέρωσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ κάθε φόβο ἀκόμη καὶ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου. Τὰ λέει ὁΠαῦλος, (ἕνας «ψεκασμένος» τοῦ καιροῦ ἐκείνου), καὶ τὰ ἐπιβεβαιώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος -καὶ στὸ παραπάνω παράθεμα, (ἄλλος «ψεκασμένος» ποὺ πέρασε ὅλη τὴ ζωή του στὶς ἐξορίες), ὅπως καὶ ὅλοι ποὺ πράγματι πίστεψαν στὸν Χριστό καὶ τὴν ἀνάστασί του.

Ἄν αὐτὰ εἶναι ἀληθή, ἄν αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία τῶν ἁγίων καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τότε αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὶς ἐκκλησιές μας μέσα τί εἶναι; Πῶς γίνεται μπροστὰ στὸ νικητὴ τοῦ θανάτου καὶ τὸν διαλύτη κάθε φόβου νὰ παρουσιάζονται οἱ «πιστοί» του μὲ τὰ σύμβολα τοῦ φόβου καὶ τῆς ἦττας; Πῶς μποροῦν νὰ πλησιάζουν τὸν ἐσταυρωμένο χεσμένοι ἀπὸ τὸν φόβο, μὲ μουτσοῦνες στὰ μοῦτρα, τὰ σύμβολα τοῦ φόβου, καὶ νὰ μὴν τολμοῦν οὔτε νὰ φιλήσουν τοὺς ἀχράντους πόδας; Ποιός ἔσπειρε τὸν φόβο στὶς ψυχές; Ποιὸς καλλιέργησε καὶ πότισε τὴν δαιμονικὴ σπορά; Ποιός πούλησε τὴν πίστι; Ποιός τακίμιασε μὲ τοὺς δοκούντας ἄρχειν, τοὺς διαβολικοὺς πράκτορες τῶν ὀργάνων τοῦ διαβόλου καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς;

Οἱ δοκοῦντες ἐπίσκοποι, ἀλλὰ πραξει ἐπίσκοτοι δηλ. ὄργανα τοῦ σκότους. Οἱ δοκοῦντες πνευματικοὶ, ἀλλὰ ὄντως βολεματικοί. Οἱ ἐμφανιζόμενοι ὡς διάκονοι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἐνεργείᾳ διάβολοι, ἤτοι συκοφάντες, τοῦ Θείου κηρύγματος. Οἱ συνετοί, οἱ ταπεινοί, οἱσιγανοπαπαδίτσες, οἱ μακρὰν προσευχόμενοι,ἀλλὰ μακρυὰ νυχτωμένοι, οἱ εἰρηνάκηδες, ποὺ δὲν θέλουν νὰ χάσουν τὴν εἰρήνη τους. Ποιά εἰρήνη; Δὲν εἶναι εἰρήνη αὐτό. Δειλία εἶναι καὶ ἀποχαύνωσις. Βόλεμα καὶ ἀραλίκι. Βουδισμὸς καὶ ὄχι ὀρθοδοξία. Νὰ βλέπεις τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν τρῶνε σὰν τὸ ψωμὶ τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου, «οἱ ἐσθίοντες τὸν λαόν μου ἐν βρώσει ἄρτου» λέγει ὁ ψαλμωδός (ψαλμὸς 13ος), καὶ σύ «ἀτάραχος» νὰ ἀνησυχῇς μὴ χάσῃς τὴ γαλήνη σου. Δὲν εἶναι κατὰ Θεὸν γαλήνη αὐτό, βρὲ παιδία. Διαβολικὴ ἀδιαφορία εἶναι. Χάνεται ἡ πίστι, πουλιέται ἡ πατρίδα, ἀπανθρωποποιείται ὁἄνθρωπος καὶ σοῦ λένε μεῖνε ἀτάραχος, μήν μιλᾶς, ἔχει ὁ θεός, δὲν κινδυνεῦει ἡ ἐκκλησία, πῦλες ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εὐσεβή καὶ ταπεινόσχημα.

Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι μιλᾶ ὁ διάβολος μέσα ἀπὸ τέτοια στόματα; Πρέπει νὰ κάνουμε πατερικὲς παραπομπὲς γιὰ νὰ τὸ ἀντιληφτοῦν; Τόσο χάσαμε κάθε ὑγιὴ αἴσθησι, ὄχι ὀρθόδοξη, ὄχι ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνη φύσι, ἀλλὰ τὴν στοιχειώδη, τὴν ἀνθρώπινη, αὐτὴν τοῦ κατὰ φύσιν ἀνθρώπου;

Πιστεύουν αὐτοὶ στὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου; Τί εἴδους πίστι ἔχουν; Τί σημαίνει αὐτὴ ἡ πίστις;Πῶς

Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Και το όνομα αυτής αδενοϊός 41

 Σταυρούλα Παπαπέτρου, Οδοντίατρος

Ετοιμάζεται νέα πανδημία και νέα λοκ ντάουν και νέες ΚΥΑ για κατάργηση ελευθεριών… μετά τη χαλάρωση λόγω εκλογών που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί… Και το όνομα αυτής αδενοϊός 41 (πώς τον είπαν τέλος πάντων) και “ηπατίτιδα” “αγνώστου αιτιολογίας”. Θα γίνει πάλι της Κίνας και της Αυστραλίας εδώ πέρα.

Κι έλεγε σήμερα ο ειδικολόγος κύριος καθηγητής που ήταν καλεσμένος στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ότι όπως και η λοιμώδης μονοπυρήνωση έτσι κι ο αδενοϊός αυτός μπορεί να προκαλέσει ηπατίτιδα. Μόνο που η λοιμώδης μονοπυρήνωση δεν προκαλεί ηπατίτιδα, όταν φτάνει σε βαθμό να απειλεί όργανα, αλλά αύξηση των ηπατικών ενζύμων (των τρανσαμινασών) και καταστροφή του ήπατος. Άλλο πράγμα είναι η ηπατίτιδα, η οποία προκαλείται από τους ιούς της ηπατίτιδας ΜΟΝΟ κι η οποία είναι μεταδοτική, κι είναι άλλο η καταστροφή του οργάνου (του ήπατος) λόγω της διαδρομής της νόσου. Πρόκειται περί σκόπιμης διαστρέβλωσης της ιατρικής όταν λέγονται όλα αυτά.

Ναι, η λοιμώδης μονοπυρήνωση μπορεί να απειλήσει πολλά όργανα, με πρώτο το ήπαρ, γι’ αυτό και κατά τη νοσηλεία ασθενή με λοιμώδη μονοπυρήνωση αυτό που ελέγχεται συνέχεια είναι οι τιμές των τρανσαμινασών, αλλά ηπατίτιδα δεν προκαλεί. Οι αδενοϊοί όμως ουδέποτε επηρέαζαν το ήπαρ. Αυτά τα “κρούσματα” “ηπατίτιδας”… που όπως εξήγησα δεν πρόκειται -όπως το αποδίδουν- περί ηπατίτιδας αλλά για οξεία ηπατική ανεπάρκεια… είτε, αν πρόκειται για πραγματικά περιστατικά, αφορούν emβολιasmeΝα παιδιά και για παρενέργεια του emβολίou… είτε πρόκειται για ανύπαρκτα περιστατικά, που χρησιμοποιούνται αυθαίρετα και άκυρα προς πανικό και συμμόρφωση και προς εύρεση θυμάτων: Μόλις βλέπουν -λέει- οι γονείς στα παιδιά τους συμπτώματα γαστρεντερίτιδας (εμετοί, διάρροιες, πόνος στην κοιλιά…), που αυτόν τον καιρό κυκλοφορεί γαστρεντερίτιδα, να ‘χουν τον νου τους… να σπεύδουν στα νοσοκομεία, να ‘χουν πελάτες και θύματα για την ιατρική τους. Με τέτοια ιατρική του πανικού, του ψέματος, του malpractice, της κορτιζόνης (η κορτιζόνη που χορηγείται κατά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της κόβιντ, παρεμπιπτόντως, ανεβάζει τις τιμές των τρανσαμινασών, άρα μεταξύ άλλων η χορηγούμενη κορτιζόνη βλάπτει και το ήπαρ, αν ψάχνετε μια αιτία που aNeμβολiasta παιδιά το έπαθαν στ’ αλήθεια αυτό με το ήπαρ), της χωρίς νεκροψίες, της με ακαταδίωκτο… με μια τέτοια ιατρική δεν χρειάζονται πια άσπρα βαν για να κλέβουν όργανα.

Πέθανε σου λένε “από κόβιντ”, “από ηπατίτιδα” ή “έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος” (έπρεπε;;) και τελείωσε. Τους πιστεύεις και δεν το ψάχνεις. Κι η εξήγηση του ειδικολόγου για την αιτία που συμβαίνει όλο αυτό σε μικρά μόνο παιδιά είναι ότι τα παιδιά δυο και κάτι χρόνια βρέθηκαν σε ανοσιακή απομόνωση και δεν έχτισε ο οργανισμός τους αντισώματα για το τίποτα. Άρα; Τι παραδέχτηκε; Ότι η ψευδο-ιατρική αυτή έβλαψε την υγεία της κοινότητας. Με τις μάσκες, με τα απολυμαντικά, με την κοινωνική απομόνωση και με αυτά τα τάχα emβόλιa (τα οποία το πρώτο πράγμα που καταστρέφουν, εκτός του ότι μεταλλάσσουν το DNA, είναι ο συνδετικός ιστός, άρα όλα τα όργανα) οι άνθρωποι δεν θα μπορούν όχι στις ιώσεις αλλά ούτε σε μια κομμένη παρανυχίδα ή σε μια γρατζουνιά να ανταπεξέλθουν συν τω χρόνω.

Και οι ανήσυχοι φίλοι… Μη φοβάστε… Όλος αυτός ο πανικός πρόκειται για κομπογιαννίτικη μπουρδολογία-αερολογία κακών προθέσεων σ’ αυτούς στους οποίους θα πιάσει η προπαγάνδα. Δεν σπέρνουν τίποτα, μη φοβάστε. Γιατί αν έσπερναν ηπατίτιδα στο περιβάλλον, είναι πολύ μεταδοτική (ο ιός της ηπατίτιδας Β για παράδειγμα είναι τόσο ανθεκτικός που εκτός οργανισμού στις επιφάνειες μπορεί και ζει 7 μέρες!) και θανατηφόρα σε μεγάλο ποσοστό, και θα κινδύνευαν οι εαυτοί τους απ’ αυτό. Ούτε θεραπεία υπάρχει ούτε αντίδοτο γι’ αυτήν. Προσέχετε μόνο τα νοσοκομειακά κρεβάτια που έγιναν τα λευκά βαν ξεπαστρέματος.

https://www.facebook.com/100006607032421/posts/3352717641625104/

Το Ρωμαίικο

Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Κάτι ύποπτο συμβαίνει…. με την Συνθήκη της Πανδημίας, σχεδιάζουν μια παγκόσμια διακυβέρνηση που θα επιβάλλει συμμόρφωση

 Για να είναι αξιόπιστη αυτή η συνθήκη για την πανδημία, ο οργανισμός που θα αναλάβει να την παρακολουθεί πρέπει να έχει την εξουσία – είτε πολιτική είτε νομική – να επιβάλλει τη συμμόρφωση

Κάτι ύποπτο συμβαίνει…. με την Συνθήκη της Πανδημίας τον Ιούνιο του 2022… μπορεί να σηματοδοτήσει την δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης επισκιάζοντας τον ΟΗΕ.
Όχι δεν είναι σενάριο συνομωσίας.
Οι πρώτες δημόσιες ακροάσεις για την προτεινόμενη «Συνθήκη για την Πανδημία» έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουνίου 2022.

Ένα άρθρο στην Telegraph του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Απριλίου αναφέρει:
Ο κίνδυνος είναι πραγματικός μια συνθήκη πανδημίας θα μπορούσε να είναι «πολύ αποδυναμωμένη» για να ανακόψει τα νέα κρούσματα ή μια νέα πανδημία…
Μάλιστα το άρθρο επικαλείται μια έκθεση από το Panel for a Global Public Health Convention (GPHC) και αναφέρει μια από τις συγγραφείς της έκθεσης Dame Barbara Stocking:
Ο μεγαλύτερος φόβος μας… είναι ότι είναι πολύ εύκολο να σκεφτούμε ότι η λογοδοσία δεν έχει σημασία».
Η έκθεση GPHC αναφέρει ότι οι ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας είναι «πολύ αδύναμοι» και ζητά τη δημιουργία ενός νέου «ανεξάρτητου» διεθνούς φορέα που θα «αξιολογεί την ετοιμότητα των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο» .
Μάλιστα αυτός ο ανεξάρτητος φορέας «θα μπορεί να επιπλήττει δημόσια ή να επαινεί τις χώρες, ανάλογα με τη συμμόρφωσή τους με ένα σύνολο των συμφωνημένων απαιτήσεων».

Γερμανοί και London School of Economics, ζητούν ο νέος παγκόσμιος φορέας να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε όσες χώρες δεν κάνουν πολλά για την πανδημία


Σε ανάλυση του το London School of Economics που υπογράφουν και μέλη της Γερμανικής Συμμαχίας για την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία (KLUG), προωθούν επίσης την ιδέα της «υπευθυνότητας» και της «συμμόρφωσης»:
Για να είναι αξιόπιστη αυτή η συνθήκη για την πανδημία, ο οργανισμός που θα αναλάβει να την παρακολουθεί πρέπει να έχει την εξουσία – είτε πολιτική είτε νομική – να επιβάλλει τη συμμόρφωση.
Οι απόψεις αυτές απηχούν επίσης την έκθεση του ΟΗΕ από τον Μάιο του 2021 , ζητώντας περισσότερες εξουσίες για τον ΠΟΥ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
Στην τρέχουσα μορφή του, ο ΠΟΥ δεν διαθέτει τέτοιες εξουσίες
Για να προχωρήσουμε με τη συνθήκη, ο ΠΟΥ πρέπει επομένως να εξουσιοδοτηθεί — οικονομικά και πολιτικά.

«Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον»: Από τον αρνητή-Απόστολο στον αρνητή-Επιστήμονα

 


Τό Πασχάλιο αυτό άρθρο είναι ένα ηχηρό χαστούκι σέ όλους εκείνους οι οποίοι όχι μόνον αρνήθηκαν νά αντιδράσουν στό διαβολικό ψεύδος αλλά αντιθέτως έγιναν (καί εξακολουθούν νά είναι...) βραχίονες τού ολοκληρωτισμού.Από τόν απλό πολίτη μέχρι τόν ανώτατο αξιωματούχο τού κράτους, σέ όλα τά επίπεδα τής κοινωνικής ζωής. Δύο μόνον μικρά παραδείγματα θά αναφέρω τά οποία όμως στήν αρχή αυτού τού εφιάλτη έδειξαν τό μέτρο τής προδοσίας: α) Έσπευσαν οι μαγαζάτορες νά αναρτήσουν στίς εισόδους τών καταστημάτων τους τά γνωστά διαβολόχαρτα τά οποία ενημέρωναν τούς πελάτες περί τής υποχρεωτικότητος του φιμώτρου, παρά τό γεγονός ότι αυτή ταύτη η ανάρτηση δέν προεβλέπετο από τήν (βλα)ΚΥΑ. Επιπροσθέτως δέ, καί ενώ ο κάθε πολίτης έφερε προσωπική ευθύνη έναντι αυτής (τής ΚΥΑ) ως πρός τήν επιβολή προστίμου, οι μαγαζάτορες έδιωχναν κακήν-κακώς τούς πελάτες! β) Τήν ίδια συμπεριφορά πρός τούς πιστούς επεφύλαξε καί τό ελεεινό καί τρισάθλιο παπαδαριό φθάνοντας μάλιστα καί μέχρι τού σημείου νά καλούν τήν αστυνομία νά επιβάλλη πρόστιμα! Οι ψάλτες δέν αντέδρασαν σ' αυτήν τήν βλασφημία (αρνούμενοι νά ψάλλουν) αλλ' αντιθέτως προτίμησαν τά ματωμένα αργύρια τής προδοσίας! Κι αυτά είναι δύο μόνον παραδείγματα..

Γράφει ο  Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Όταν ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης»1, ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος (ήταν ο πρώτος που ανεγνώρισε τον Ιησού ως τον «υἱὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»2) διατράνωσε την αφοσίωσή του προς τον Κύριο, λέγοντας «εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι». Τότε ο Ιησούς τον αιφνιδίασε, προλέγοντας ότι «ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με». Ο Πέτρος, όμως, απτόητος, έδωσε όρκο αυταπάρνησης: «κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι».

Η πορεία των πραγμάτων εξελίχθηκε ανάποδα, όπως δηλαδή την προέβλεψε ο Ιησούς, και όχι όπως την εγγυήθηκε ο Πέτρος. Έτσι, όταν μια παιδίσκη από το συγκεντρωμένο πλήθος είπε στον δεύτερο «καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Γαλιλαίου», εκείνος «ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων οὐκ οἶδα τί λέγεις». Εν συνεχεία, όταν άλλη παιδίσκη είπε στους συγκεντρωμένους «ἐκεῖ καὶ οὗτος ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου», ο Πέτρος «ἠρνήσατο μεθ᾿ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον». Με αυτήν την φράση, ο όρκος αυταπάρνησης που είχε δώσει ο Πέτρος, αρνούμενος την προφητεία του Ιησού, αναποδογύρισε σε ψευδορκία.

Την ισοπαλία υποσχέσεων και διαψεύσεων διαδέχθηκε η τρίτη και αμετάκλητη άρνηση του Πέτρου, η οποία συνοδεύθηκε και πάλι από ψευδή όρκο. Τούτη την φορά, όταν κάποιοι από τους παρευρισκομένους επέμεναν ότι ο Πέτρος ήταν μαζί με τον Ιησού, ο πρώτος «ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον», «καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε»3.

Η αντίδραση αυτή σφράγισε την ήττα του Πέτρου κατά την τριπλή δοκιμασία, στην οποία τον υπέβαλε ο αρχιμάστορας των πειρασμών, δηλαδή ο διάβολος. Αντιθέτως, όταν τούτος είχε αποδυθεί σε ισάριθμες πειρασμικές απόπειρες κατά του νηστεύοντος στην έρημο Χριστού, είχε υποστεί ταπεινωτική ήττα.

Το να απαρνείσαι τον Δάσκαλό σου, και μάλιστα, όταν προηγουμένως έχεις δώσει όρκο αυταπάρνησης σε αυτόν, είναι μια πράξη προδοσίας· πάντως λιγότερο βαριάς σε σχέση με τον προδοτικό ιδεότυπο, δηλαδή το φιλί του Ιούδα. Σε αντίθεση με τον τελευταίο, ο Πέτρος δεν παρέδωσε τον Δάσκαλό του στις αρχές για να καταδικασθεί σε θάνατο, αλλ’ απλώς αρνήθηκε να ταχθεί στο πλευρό του και να παραδεχθεί ότι είναι μαθητής του. Ο Ιούδας πρόδωσε από παραδοπιστία, ο Πέτρος από ολιγοψυχία. Ο Πέτρος νικήθηκε από τον φόβο σύλληψης και δίωξής του, χάνοντας την ευκαιρία να συμπεριφερθεί ηρωικά. Και, επιπλέον, μετά την επισφράγιση της προδοσίας του, ο

Κυριακή 24 Απριλίου 2022

Η λαϊκή αγιότητατου Κ. Παπαγιώργη, από το Άρδην τ. 14-15, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1998

Ένας εξ απολύτου πεποιθήσεως πιστός, που γράφει στη γλώσσα την οποία τίμησαν και δόξασαν Πατέρες, ασκητές και Άγιοι, έστω και αν δεν είναι ιεροκήρυκας αλλά διακονεί τη λογοτεχνία, τι πιο φυσικό από το να αφιερώσει ένα του διήγημα σε μια μεγάλη μορφή της Ιεράς Παραδόσεως; Εντούτοις, πουθενά ο Παπαδιαμάντης δεν ανασυνθέτει τη ζωή ενός Αγίου, ούτε συναξαρίζει κάποιον Κόλλυβα από τα πατρογονικά του. Η αναφορά στα εκκλησιαστικά κείμενα είναι μόνιμη και επανέρχεται σαν ψαλμωδικός συνειρμός στη γραφίδα του ψάλτη, όπως αμετακίνητη είναι και η θέση του αφηγητή: μιλάει για λαϊκούς, κοσμικούς, ανθρώπους καθημερινούς, που πάσχουν συχνά απλώς και μόνο επειδή ζουν, ποτέ όμως για μια καθαγιασμένη μορφή. Άτυχες κόρες, πολυπαθή γραΐδια, αναξιοπαθούντες νεαροί, νεκροβαπτισμένα βρέφη, απαρηγόρητοι ερωτευμένοι φαίνεται πως ταιριάζουν καλύτερα στην υψηλή παθολογία της γραφής.

Άραγε έχουμε να κάνουμε με μια ειλημμένη θέση που προβάλλει τη λαϊκότητα ως αυθεντική μορφή αγιότητας, ασκώντας έτσι, έμμεσα αλλά αποτελεσματικά, μια κριτική εις βάρος των κατεστημένων εκκλησιαστικών και μοναστικών θεσμών; Για όποιον θέλει να υποστηρίξει μια παρόμοια άποψη, το υλικό αφθονεί. Υπάρχει δαψίλεια χλευασμών για τον ανώτερο κλήρο: «Είχεν έλθει τότε, προ ολίγου καιρού, δια πρώτην φοράν εις τον τόπον, περιοδεύων, ο νεοχειροτόνητος Δεσπότης, όστις, καθώς εκακογλωσούσαν πολλοί, είχε καταρτίσει τιμολόγιον, πρί φίξ, δια τας χειροτονίας των κληρικών» (1). Δαψίλεια μομφών για την κοιλιοδουλεία του («δια τα γαλοπούλα, τους αστακούς και τ’ αυγοτάραχα, κανείς δεν του εζήτησε λογαριασμόν πόσα είχεν εξοδεύσει» (2)). Όπως και για το ήθος των Ριζαρειτών, τους οποίους αντιπαθούσε ο Παπαδιαμάντης: «Και το κάτω-κάτω, κύριε, επέφερεν οιονεί αποστρέφων τον λόγο προς τον Ριζαρείτην, αφού δεν σ’ αρέσει, κύριε, η Θρησκεία και το ιερατικόν στάδιον, διατί φορείς ράσα, και διατί οι φιλόστοργοι γονείς σου σε στέλνουν να φοιτάς εις την Ριζάρειον; Έως πότε θα είμεθα αχαρακτήριστοι Γραικύλοι;» (3)

Μια ασήμαντη αφορμή, η αιφνίδια επίθεση ενός σκύλου, κάνει το συγγραφέα να θυμηθεί ειρωνικά τον ανώτερο κλήρο: «Το “ξαφνικό”, και ευτύχημα αν είναι, καλόν δεν κάμνει. Διαβάστε εις την ιστορίαν δι’ ένα Μητροπολίτην, Δωρόθεον, αν καλώς ενθυμούμαι, όστις έπεσεν απόπληκτος και απέθανεν άμα έμαθε το ανέλπιστον ευτύχημα, ότι εξελέχθη Οικουμενικός Πατριάρχης!» (4). Αλλά και τους Αθωνίτες συχνά δεν τους εξαιρεί: «Ο παπα-Καισάριος, […], είχε χρηματίσει επί μακρά έτη Προηγούμενος εις την Μεγάλην Λαύραν την εν Άθω. Ούτος, αν και ως προεστώς ιδιορρύθμου μοναστηρίου είχεν ιδίαν περιουσίαν, ηρνείτο να δίδη χρήματα εις τους συγγενείς του, λέγων ότι “τα καλογηρικά γρόσια γίνονται φίδια και σας τρώνε…”» (5). Τι άλλο χρειάζεται για να συμπεράνουμε μια ριζική αντιπάθεια του συγγραφέα για τον κλήρο; Πριν απαντήσουμε, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι αυτή η αντιπάθεια δεν περιοριζόταν στους αξιωματούχους ρασοφόρους, αλλά αγκάλιαζε κάθε λογής ιεραρχία.

Το Πάσχα του 1887, ο Παπαδιαμάντης πηγαίνει στα μεσόγεια της Αττικής, με σκοπό να εορτάσει μέσα σ’ ένα ταπεινό εκκλησίασμα. Ιδού τι διαπίστωσε: «…ευρέθησαν επτά ή οκτώ αυτοσχέδιοι ψάλται.[…] ήσαν εύρωστοι χωρικοί νεανίαι, και δεν τα έλεγον μεν απταίστως, αλλά δεν τα εδολοφόνουν ασυνειδήτως. Μόνον είς παραφώνως και ατάκτως έψαλλε, και ούτος ήτο διδάκτωρ της νομικής» (6). Όποιος έχει πάει στην Εσπερία για να αγοράσει μυαλό, όποιος είναι δόκτωρ, μεγαλόσχημος, τιτλούχος, Παναγιώτατος, μεγαλειότατος, δεν έχει καμία τύχη μέσα στον κόσμο των διηγημάτων. Έτσι άλλωστε εξηγείται και η ιδιότυπη σιωπή τους. Παρότι η κοινότητα έχει πολλούς μορφωμένους: «Και ήσαν τόσοι και τόσοι στο χωρίον, σχολάρχαι, καθηγηταί, μισθοφόροι επιστήμονες με διπλώματα, μορφωμένοι ευπρόσωποι, καλλωπισμένοι» (7), πουθενά δεν γίνεται λόγος γι’ αυτούς.

Κυριακή του Πάσχα: Ευαγγέλιο της νίκης κατά του θανάτου (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

 


Όσοι παγώνουν από τ’ αγιάζι μαζεύονται γύρω από τη φωτιά, για να νιώσουν τη θαλπωρή της. Όσοι λιμοκτονούν πλησιάζουν στο τραπέζι, για να κορέσουν την πείνα τους. Εκείνοι που τράβηξαν πολλά όσο κρατούσε η μακρά νύχτα, χαίρονται με την ανατολή του ήλιου, με το φως. Αυτοί που εξαντλήθηκαν σε μάχες σκληρές και φονικές, χαίρονται πολύ όταν απολαμβάνουν μιαν ανέλπιστη νίκη.

Εσύ, Κύριε, με την Ανάστασή Σου, έγινες τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους! Ένδοξε Κύριε! Μ’ ένα Σου δώρο, γέμισες τ’ άδεια χέρια που απλώνονταν προς τον ουρανό! Χαίρετε ουρανοί, χαίρε η γη! Χαίρετε ουρανοί, όπως χαίρεται η μάνα που ταΐζει τα πεινασμένα παιδιά της. Χαίρε γη, όπως χαίρονται τα παιδιά όταν δέχονται το τάισμα από τα χέρια της μάνας τους!

Η ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική νίκη που κάνει όλη την ανθρωπότητα να χαίρεται, από τον πρωτόπλαστο ως τον τελευταίο άνθρωπο που ζει στη γη. Κάθε άλλη νίκη στη γη έχει χωρίσει κι εξακολουθεί να χωρίζει τους ανθρώπους, τον ένα από τον άλλο. Όταν ένας επίγειος βασιλιάς βγαίνει νικητής από έναν πόλεμο ενάντια σε άλλο βασιλιά, ο ένας χαίρεται κι ο άλλος θρηνεί. Όταν ένας άνθρωπος νικάει το γείτονά του, στο ένα σπίτι ακούγονται τραγούδια και στο άλλο θρήνοι. Δεν υπάρχει στη γη χαρούμενη νίκη που να μη την δηλητηριάζει η κακία. Εκείνος που νικάει στη γη χαίρεται και με τη δική του χαρά και με τα δάκρυα του νικημένου εχθρού του. Ούτε που μπορεί να καταλάβει πώς το κακό καταστρέφει τη χαρά.
Όταν ο Ταμερλάνος νίκησε το σουλτάνο Μπαγιατζίτ, τον έβαλε σ’ ένα σιδερένιο κλουβί κι έστησε γύρω του χορό, τα νικητήρια. Η χαρά του ολοκληρώθηκε με την κακία του. Η κακεντρέχειά του έτρεφε και δυνάμωνε την πανδαισία του.
Αχ, αδελφοί μου! Πόσο σύντομη είναι η χαρά της κακίας! Πόσο φαρμακερή τροφή είναι για την ευωχία η κακία! Όταν ο βασιλιάς Στέφανος του Ντέκανι νίκησε το Βούλγαρο βασιλιά, δεν προχώρησε στο βουλγαρικό έδαφος, δεν πήρε αιχμαλώτους από το βουλγαρικό λαό, αλλά αποσύρθηκε λυπημένος σ’ ένα ησυχαστήριο για να νηστέψει και να προσευχηθεί. Ο νικητής αυτός ήταν πιο ευγενής από τον προηγούμενο. Ακόμα κι αυτή η νίκη όμως, όπως κάθε νίκη, δεν μπορούσε παρά ν’ αφήσει τα θλιβερά σημάδια της στο νικημένο. Ακόμα κι η πιο ένδοξη και πιο πολιτισμένη ιστορία είναι σαν τον ήλιο εκείνο, που οι μισές ακτίνες του είναι φωτεινές κι οι άλλες μισές σκοτεινές.
Μόνο η νίκη του Χριστού είναι σαν τον ήλιο που στέλνει φωτεινές και λαμπερές ακτίνες σ’ όλους όσοι βρίσκονται κάτω στη γη. Η νίκη του Χριστού γεμίζει όλες τις ψυχές των ανθρώπων με χαρά ανεκλάλητη κι ατέρμονη. Μόνο η νίκη του Χριστού είναι καθαρή από μίσος και κακία.
Θα πεις πως είναι μια νίκη μυστήρια; Ναι, είναι. Ταυτόχρονα όμως η νίκη αυτή αποκαλύφτηκε σ’ ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, σε ζωντανούς και νεκρούς.
Θα πεις πως είναι μια μεγαλειώδης νίκη; Ναι, είναι. Και μάλιστα περισσότερο από μεγαλειώδης. Δεν είναι περισσότερο από γενναία μια μητέρα όταν δεν αρκείται να γλιτώσει τα παιδιά της από το φίδι, μα τρέχει με γενναιότητα στη φωλιά των φιδιών και τα καίει όλα;
Θα πεις πως είναι μια θεραπευτική νίκη; Ναι, είναι, γιατί θεραπεύει και σώζει στους αιώνες των αιώνων. Η σπουδαία αυτή νίκη σώζει τους ανθρώπους από κάθε κακό, τους κάνει αναμάρτητους και αθάνατους. Η αθανασία χωρίς την αναμαρτησία θα σήμαινε μόνο την επέκταση της βασιλείας του πονηρού και της κακίας. Η αθανασία σε συνδυασμό με αναμαρτησία όμως προξενεί χαρά ανεκλάλητη, απεριόριστη· μετατρέπει τον άνθρωπο σε αδελφό των αγγέλων του Θεού.

Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Η εις Άδου Κάθοδος, Αγίου Επιφανίου Κύπρου

 

Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου

1.-. Ἐκεῖνος πού χθές, μέσα στήν ἄπειρη συγκατάβασί Του, δέν ἐκαλοῦσε νά τόν βοηθήσουν οἱ λεγεῶνες τῶν Ἀγγέλων, λέγοντας στόν Πέτρο, ὅτι εἶναι στό χέρι μου νά παρατάξω τώρα ἀμέσως, περισσότερες ἀπό δώδεκα λεγεῶνες Ἀγγέλων (Ματθ. κστ´ 53), σήμερα κατέρχεται μέ τόν θάνατό Του κατά τοῦ ἅδου καί τοῦ θανάτου, τοῦ τυράννου, ὅπως ταιριάζει σέ Θεό καί Κυρίαρχο, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀθανάτων καί ἀσωμάτων στρατευμάτων καί τῶν ἀοράτων ταγμάτων, ὄχι μέ δώδεκα μόνο λεγεῶνες, ἀλλά μέ μύριες μυριάδες καί χίλιες χιλιάδες Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων, Ἐξουσιῶν, Θρόνων, Ἐξαπτερύγων, Πολυομμάτων, οὐρανίων ταγμάτων, τά ὁποῖα, ὡς Βασιλέα καί Κύριό τους, προπέμπουν, δορυφοροῦν καί τιμοῦν τόν Χριστό. Ὄχι, ὅτι συμμαχοῦν καί συμπολεμοῦν μαζί Του. Ὄχι, ποτέ! Γιατί ἀπό ποιά συμμαχία ἔχει ἀνάγκη ὁ παντοδύναμος Χριστός; Τόν συνοδεύουν γιατί χρωστοῦν πάντοτε καί ποθοῦν νά εἶναι κοντά στόν Θεό τους.

Οἱ ἀγγελικές δυνάμεις ἔτρεχαν σάν δορυφόροι ὁπλῖτες, ὡπλισμένοι μέ ξίφη καί σάν ἀστραπόμορφοι κεραυνοβόλοι, ὡπλισμένοι μέ τούς θεϊκούς καί παντοδύναμους κεραυνούς τοῦ Βασιλέως των, οἱ ὁποῖοι πρόφθαιναν μέ πολύ ζῆλο καί ξεπερνοῦσαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο στή γρηγοράδα, ὑπακούοντας στό θεϊκό μόνο νεῦμα καί κάνοντας ἔργο καί πρᾶξι τή διαταγή καί στεφανωμένοι μέ τό στέφανο τῆς νίκης κατά τῆς παρατάξεως τῶν ἐχθρῶν καί τυράννων. Γι᾿ αὐτό καί κατέρχονται στά ὑποχθόνια δεσμωτήρια τῶν πανάρχαιων νεκρῶν, πού ἦταν μέσα στήν καρδιά τοῦ Ἅδη καί βαθύτερα ἀπ᾿ ὅλη τή γῆ, γιά νά βγάλουν ἀπό ἐκεῖ μέσα τούς ἁλυσοδεμένους καί ἀπό αἰῶνες τώρα κεκοιμημένους.

2.-. Μόλις δέ φάνηκε στά κλεισμένα ἀπ᾿ ὅλες τίς πόρτες, τά ἀνήλια καί κατασκότεινα δεσμωτήρια, στά ὑπόγεια καί τά σπήλαια τοῦ Ἅδη ἡ θεϊκή καί λαμπρή παρουσία τοῦ Κυρίου, προβαίνει ἐμπρός ἀπ᾿ ὅλους ὁ ἀρχιστράτηγος Γαβριήλ, ἐπειδή εἶχε συνηθίσει νά φέρνη χαρᾶς εὐαγγέλια στούς ἀνθρώπους, καί μέ φωνή δυνατή, ἀρχαγγελικώτατη, ἔντονη καί λιονταρίσια φωνάζει πρός τίς ἀντίπαλες δυνάμεις: «ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν». Καί μαζί του φωνάζει ὁ Μιχαήλ: «γκρεμισθῆτε προαιώνιες πύλες». Ἔπειτα οἱ Δυνάμεις συμπληρώνουν: «κάνετε πέρα παράνομοι θυρωροί». Οἱ δέ Ἐξουσίες διατάζουν μέ ἐξουσία: «Σπᾶτε ἄλυτες ἁλυσίδες». Κι᾿ ἕνας ἄλλος Ἀρχάγγελος προσθέτει: «Αἶσχος σέ σᾶς, ἀνάλγητοι τύραννοι».

Καί καθώς συμβαίνει ὅταν παρουσιασθῆ μιά φοβερή, ἀήτητη καί παντοδύναμη βασιλική στρατιωτική παράταξι, φρίκη μαζί καί τρόμος καί ταραχή καί ὀδυνηρός φόβος κυριεύει τούς ἐχθρούς τοῦ ἀκαταγώνιστου Στρατηγοῦ, τό ἴδιο ἔγινε ξαφνικά, μόλις παρουσιάσθηκε τόσο παράδοξα ὁ Χριστός στά καταχθόνια τοῦ Ἅδη. Ἀπό ἐπάνω μιά δυνατή ἀστραπή ἐτύφλωνε τά πρόσωπα τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων τοῦ Ἅδη καί ταυτόχρονα ἀκούονταν βροντερές στρατιωτικές φωνές πού διέταζαν: «Ἄρατε πύλας, ὄχι ἀνοίξετε, ἀλλά ξερριζῶστε τις ἀπό τά θεμέλια, βγάλτε τις τελείως ἀπό τόν τόπο τους, ὥστε νά μή μποροῦν πιά νά ξανακλείσουν. Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, ὄχι γιατί δέν μπορεῖ νά τίς ἀνοίξη ὁ Κύριός μας, πού ὅταν θέλη, διατάζει καί μπαίνει μέ κλεισμένες τίς πόρτες, ἀλλά σᾶς διατάζει, σάν δραπέτες δούλους, νά σηκώσετε καί νά μεταφέρετε αὐτές τίς προαιώνιες πύλες. Γιά τοῦτο καί δέν διατάζει τούς ὄχλους σας, ἀλλά σᾶς πού παρουσιάζεσθε σάν ἀρχηγοί τους: ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν» (Ψαλμ. κγ´ 7-10).

Ἀπό τώρα καί ἔπειτα δέν θά εἶσθε πιά ἄρχοντες κανενός, παρ᾿ ὅλο πού κάκιστα κυριαρχήσατε πάνω στούς μέχρι τώρα κεκοιμημένους. Οὔτε αὐτῶν θά εἶσθε πλέον ἄρχοντες, οὔτε ἄλλων, οὔτε τῶν ἑαυτῶν σας ἀκόμη. Ἄρατε πύλας, γιατί ἦρθε ὁ Χριστός, ἡ οὐράνια θύρα. Ἀνοίξετε δρόμο σ᾿ Αὐτόν πού ἔβαλε τό πόδι Του στή φυλακή τοῦ Ἅδη. Τό ὄνομά του εἶναι Κύριος καί ὁ Κύριος ἔχει τό δικαίωμα καί τή δύναμι νά περάση τίς πύλες τοῦ θανάτου. Γιατί τή μέν εἴσοδο τοῦ θανάτου τή φτιάξατε σεῖς, Αὐτός δέ ἦρθε γιά νά ἐπιτύχη τό πέρασμά της. Γι᾿ αὐτό ἀνοίξετε γρήγορα καί μήν ἀργοπορῆτε. Ἀνοίξετε καί κάνετε γρήγορα. Ἀνοίξετε καί μήν ἀναβάλλετε. Ἄν νομίζετε πῶς θά σᾶς περιμένουμε, κάνετε λάθος. Θά διατάξουμε τίς ἴδιες τίς πύλες νά ἀνοίξουν αὐτομάτως καί χωρίς νά βάλουμε χέρι: Ἀνοῖξτε πύλες αἰώνιες!

3.-. Καί μόλις οἱ ἀγγελικές δυνάμεις ἐβόησαν, τήν ἴδια στιγμή ἄνοιξαν οἱ πύλες! Τήν ἴδια στιγμή ἔσπασαν οἱ ἁλυσίδες καί οἱ μοχλοί. Ἔπεσαν τά κλειδιά καί συγκλονίσθηκαν τά θεμέλια τῆς φυλακῆς. Οἱ ἐχθρικές δυνάμεις ἐτράπησαν σέ ἄτακτη φυγή, ὁ ἕνας ἔσπρωχνε τόν ἄλλο, ἄλλος μπερδευόταν στά πόδια τοῦ ἄλλου καί καθένας φώναζε στό διπλανό του νά φεύγη γρήγορα. Ἔφριξαν, συγκλονίσθηκαν, τά ἔχασαν, ἐταράχθηκαν, ἄλλαξε τό χρῶμα τους, φοβήθηκαν, στάθηκαν καί ἀπόρησαν, ἀπόρησαν καί τρόμαξαν. Ὁ ἕνας ἔμεινε μέ ἀνοιχτό στόμα. Ἄλλος ἔκρυψε τό πρόσωπο μέσα στά γόνατά του. Ἄλλος ἔπεσε κάτω, παγωμένος ἀπό τό φόβο. Ἄλλος στάθηκε ἀκίνητος, σάν νεκρός. Ἄλλος κυριεύθηκε ἀπό δέος καί ἄλλος ἔτρεξε νά σωθῆ σέ βαθύτερο μέρος.

4.-. Τήν ὥρα αὐτή ὁ Χριστός ἀπεκεφάλισε τούς σαστισμένους τυράννους. Τότε χαλάρωσαν τά χαλινάρια τους καί ρωτοῦσαν: «Ποιός εἶναι αὐτός ὁ βασιλεύς τῆς δόξης; Ποιός εἶναι αὐτός πού ἦρθε ἐδῶ, κάνοντας τόσα παράδοξα πράγματα; Ποιός εἶναι αὐτός ὁ βασιλεύς τῆς δόξης, πού κατορθώνει τώρα στόν Ἅδη, αὐτά πού δέν ἔγιναν ποτέ; Ποιός εἶναι αὐτός ὁ βασιλεύς τῆς δόξης, πού βγάζει ἀπό ἐδῶ τούς προαιώνιους φυλακισμένους; Ποιός εἶναι αὐτός πού διέλυσε καί κατέλυσε τό ἀήτητο κράτος καί τό θράσος μας; »

Σ᾿ αὐτούς ἀπαντοῦσαν οἱ δυνάμεις τοῦ Κυρίου καί τούς ἔλεγαν: «Θέλετε νά μάθετε ποιός εἶναι αὐτός ὁ βασιλεύς τῆς δόξης; Εἶναι ὁ Κύριος, ὁ κραταιός καί δυνατός, ὁ Κύριος, ὁ δυνατός καί πανίσχυρος στόν πόλεμο. Εἶναι ἐκεῖνος, ἐλεεινοί καί παράνομοι τύραννοι, πού σᾶς ἐξόρισε καί σᾶς ἔρριξε κάτω ἀπό τίς οὐράνιες ἀψίδες. Εἶναι αὐτός πού συνέτριψε μέσα στά νερά τοῦ Ἰορδάνη τίς κεφαλές τῶν δρακόντων σας. Εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπάνω στό Σταυρό του σᾶς ἔκανε θέατρο, σᾶς διεπόμπευσε καί σᾶς ἀφαίρεσε κάθε δύναμι. Εἶναι αὐτός πού σᾶς ἔδεσε καί σᾶς ἔρριξε στό ζόφο καί στήν ἄβυσσο. Αὐτός εἶναι πού θά σᾶς ἐξοντώση τελειωτικά μέσα στήν αἰώνια φωτιά καί τή γέεννα. Μήν ἀργῆτε, μήν περιμένετε, ἀλλά τρέξετε γρήγορα καί βγάλετε τούς φυλακισμένους, τούς ὁποίους μέχρι τώρα κακῶς ἔχετε καταπιῆ. Ἀπό ἐδῶ κι᾿ ἐμπρός καταλύεται τό κράτος σας. Καταργεῖται ἡ τυραννική ἐξουσία σας. Ἡ ἀλαζονεία σας καταπατήθηκε οἰκτρά. Ἡ ὑπερήφανη καύχησί σας ξεκουρελιάσθηκε. ἡ δύναμί σας ἔσβησε καί χάθηκε γιά πάντα»

5.-. Αὐτά φώναζαν οἱ νικήτριες δυνάμεις τοῦ Κυρίου στίς δυνάμεις τοῦ Ἐχθροῦ καί συγχρόνως ἐνεργοῦσαν μέ βιασύνη. Ἄλλοι γκρέμιζαν τήν φυλακή ἀπό τά θεμέλια της. Ἄλλοι καταδίωκαν τούς ἐχθρούς πού ἔφευγαν γιά νά σωθοῦν στά βαθύτερα μέρη. Ἄλλοι ἔτρεχαν καί ἐρευνοῦσαν τά ὑπόγεια, τά φρούρια καί τά σπήλαια. Καί ὅλοι, ἀπό διάφορες κατευθύνσεις καθένας, ἔφερναν τούς δεσμῶτες ἐμπρός στόν Κύριο. Ἄλλοι ἔδεναν τόν τύραννο, ἐνῶ ἄλλοι ἀπελευθέρωναν τούς προαιώνιους δεσμῶτες. Καί ἄλλοι μέν ἔτρεχαν μπροστά ἀπό τόν Κύριο, καθώς προχωροῦσε βαθύτερα. Ἄλλοι δέ τόν ἀκουλουθοῦσαν νικηφόροι, ὡς Θεόν καί Βασιλέα.

«Διακριτικά με το Άγιο Φως»

 Από το 2016 άρχισε η αποδόμηση του Αγίου Φωτός. Της τελετής παράδοσής του στα Ιεροσόλυμα και της μεταφοράς και υποδοχής του στο αεροδρόμιο των Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Επί ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος έσυρε τον χορό της αμφισβήτησης ο τότε υπουργός Παιδείας της κυβερνήσεως του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Φίλης, ο οποίος με δηλώσεις του υποστήριξε ότι η τελετή υποδοχής του Αγίου Φωτός με τιμές αρχηγού κράτους θυμίζει «ειδωλολατρικά έθιμα».

  • Από τον Μανώλη Κοττάκη

Τη σκυτάλη από τον κύριο Φίλη έλαβε ο τότε αντιπρόεδρος της Βουλής -ο αλήστου μνήμης «Φρουρά! Φρουρά!», αν θυμάστε- Μάκης Μπαλαούρας, ο οποίος, υπερακοντίζοντας τον κύριο Φίλη, έκανε λόγο για «παγανιστική τελετή». Ακολούθησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πανεπιστημιακός κυρία Βάκη, η οποία χαρακτήρισε το Αγιο Φως «ψευδοθαύμα».

Η αμφισβήτηση αυτή δεν άργησε να λάβει και έμπρακτη μορφή το 2019. Πάντα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Τότε καταργήθηκε πρώτη φορά η υποδοχή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Χωρίς να υπάρξει μάλιστα κάποια ιδιαίτερη αντίδραση από την επίσημη Εκκλησία. Ο ίδιος τότε με σημείωμά μου στην εφημερίδα μας είχα ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Αριστεράς και είχα επικρίνει τη σιωπή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Τι συνέβη; Με εντολή των υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας το Αγιο Φως μεταφέρθηκε σε ένα μικρό στρατιωτικό αεροδρόμιο πέριξ της Ελευσίνας, προκειμένου να σταλεί σε όλους το μήνυμα ότι η τελετή υποδοχής υποβαθμίζεται.

«Aνάβει με αναπτήρα»

Την ίδια χρονιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ορισμένες free press εφημερίδες των Αθηνών που απηχούν το κλίμα και τις αντιλήψεις των ξένων στην πατρίδα μας (σύμφωνα με τηλεγραφήματα διπλωματικών αντιπροσωπιών που είδαν το φως της δημοσιότητας στα WikiLeaks) έφτασαν στο σημείο να χλευάζουν το Αγιο Φως και να υποστηρίζουν ότι αυτό «ανάβει με αναπτήρα»!

Παρά ταύτα, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πράγμα δεν τόλμησε: να καταργήσει τη μεταφορά του με το κυβερνητικό αεροσκάφος που φέρει το εθνόσημο της Ελληνικής

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Pfizer και FDA γνώριζαν ότι τα εμβόλια για τον κορωνοϊό προκαλούν ανοσοκαταστολή! – Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

 


Στη δημοσιότητα μια ακόμη παρτίδα από τα έγγραφα για το εμβόλιο της Pfizer


Μια ακόμα παρτίδα 11.000 εγγράφων της Pfizer, για το εμβόλιο του κορωνοϊού δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Απριλίου του 2022.


Στα έγγραφα, όπως αναφέρει το The Epoch Times, αποκαλύπτεται, μεταξύ άλλων, ότι Pfizer και FDA γνώριζαν από πριν ότι τα εμβόλια για τον κορωνοϊό προκαλούν ανοσοκαταστολή.

Μια αποκαλυπτική δήλωση που βρέθηκε στα έγγραφα είναι η εξής:

«Η κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση έδειξε μια παροδική μείωση στα λεμφοκύτταρα και παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μετά τη Δόση 1, η οποία υποχώρησε μέσα σε περίπου μία εβδομάδα…»

Με άλλα λόγια, η Pfizer γνώριζε ότι, την πρώτη εβδομάδα μετά το εμβόλιο, άτομα όλων των ηλικιών παρουσίασαν παροδική ανοσοκαταστολή, ή αλλιώς, μια προσωρινή εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, κι αυτό μετά την πρώτη δόση.

Όπως σημειώθηκε από τον Iversen, αυτό μπορεί να έχει στρεβλά τα ποσοστά μόλυνσης, καθώς οι άνθρωποι θεωρήθηκαν μερικώς εμβολιασμένοι παρά μόνο 14 ημέρες μετά τον πρώτο τους εμβολιασμό, και επίσημα πλήρως εμβολιασμένοι δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση.

Εάν οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στη μόλυνση κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης εβδομάδας, αλλά υπολογίζονται ως μη εμβολιασμένοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτό κάνει να φαίνεται ότι οι μη εμβολιασμένοι είναι πιο επιρρεπείς σε λοίμωξη, ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Η δοκιμή της ίδιας της Pfizer έδειξε ότι η μόλυνση ήταν σημαντικά πιο συχνή στην ομάδα του εμβολίου σε σχέση με την ομάδα εικονικού φαρμάκου – 409 έναντι 287 – εντός των πρώτων επτά ημερών από το εμβόλιο.

Τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από τον COVID

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Πῶς πρέπει νὰ φυλᾶμε τὸ νοῦ μας ἀπὸ τὴν πολυπραγμοσύνη καὶ τὴν περιέργεια.
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/osios_nikodhmos_agioreiths/aoratos_polemos.htm

Καθὼς εἶναι ἀνάγκη νὰ φυλᾶμε τὸ νοῦ μας ἀπὸ τὴν ἀγνωσία, ἔτσι παρομοίως εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν φυλᾶμε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν πολυπραγμοσύνη, τὴν ἀντίθετή της ἀγνωσίας. Γιατὶ, ἀφοῦ τὸν γεμίσουμε ἀπὸ πολλοὺς λογισμοὺς μάταιους καὶ ἄτακτους καὶ βλαπτικούς, τὸν κάνουμε ἀδύνατο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβη ἐκεῖνο ποὺ ταιριάζει στὴν ἀληθινὴ ἀπονέκρωσί μας καὶ τελειότητα. Γι᾿ αὐτό, πρέπει νὰ εἶσαι σὰν πεθαμένος ἐντελῶς, σὲ κάθε ἔρευνα τῶν ἐπιγείων πραγμάτων, τὰ ὁποῖα, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ ἐπιτρέπωνται, δὲν εἶναι ὅμως καὶ ἀναγκαία. Καὶ μαζεύοντας πάντα τὸ νοῦ σου, ὅσο μπορεῖς μέσα στὸν ἑαυτό σου, κάνε τὸν ἀμαθῆ ἀπὸ τὰ πράγματα ὅλου τοῦ κόσμου τὰ πράγματα.

Τὰ μηνύματα, οἱ καινούργιες εἰδήσεις καὶ ὅλες οἱ μεταβολὲς καὶ οἱ ἀλλοιώσεις, μικρὲς καὶ μεγάλες του κόσμου καὶ τῶν βασιλείων, ἂς εἶναι γιὰ σένα τέτοιου εἴδους, σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν καθόλου (15). Ἀλλὰ καὶ ἂν σοῦ προσφέρωνται ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἐναντιώσου σὲ αὐτά, ἀπομάκρυνέ τα ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὴ φαντασία σου. Ἂς εἶσαι δὲ προσεκτικὸς ἐραστὴς στὸ νὰ καταλάβης τὰ πνευματικὰ καὶ τὰ οὐράνια, μὴ θέλοντας νὰ γνωρίζῃς ἄλλο μάθημα στὸν κόσμο, παρὰ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ τὴ ζωή του καὶ τὸν θάνατο καὶ τὸ τί ζητάει αὐτὸς ἀπὸ σένα· καὶ βέβαια θὰ εὐχαριστήσῃς πολὺ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἔχει γιὰ ἐκλεκτοὺς καὶ ἀγαπημένους του ἐκείνους ποὺ τὸν ἀγαποῦν καὶ φροντίζουν νὰ κάνουν τὸ θέλημά του.

Αυτό δεν είναι μονοπάτι προς την ευτυχία

 
Μερικές φορές νομίζω ότι ο Klaus Schwab, ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) και συν-συγγραφέας του βιβλίου COVID-19: The Great Reset , είναι ένας εγκάρδιος φιλάνθρωπος με σκοτεινή αίσθηση του χιούμορ.

Πρόσφατα διάβασα ένα εξευτελιστικό άρθρο στο Forbes , με τίτλο « Καλώς ήρθατε στο 2030: Δεν κατέχω τίποτα, δεν έχω ιδιωτικότητα και η ζωή δεν ήταν ποτέ καλύτερη », γραμμένο από έναν από τους λαμπρούς «Young Global Leaders» του WEF και δημοσιεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου. 2016 .

Το άρθρο περιγράφει πολλά από αυτά που το WEF διαλαλούσε τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό που αποκαλούν Μεγάλη Επαναφορά.

Μερικά από τα σενάρια που περιγράφηκαν έχουν ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης, αφού η «θανατηφόρα πανδημία» του Δρ. Fauci ισοπέδωσε τη γη σε δύο εβδομάδες.

Φυσικά, μόνο ένας αμυδρός συνωμοσιολόγος που κάθεται σε ένα υγρό υπόγειο θα πίστευε ότι η πανδημία ήταν μια πρόφαση, μια άσκηση προετοιμασίας, για να καταστρέψουν σκόπιμα την ελεύθερη κοινωνία και να δημιουργήσουν μια ψηφιακή-τεχνοκρατική-ολοκληρωτική δυστοπία όπου οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων έχουν καταστραφεί, εξαλείφοντας μεγάλο μέρος της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων τους, με τις εντολές εμβολίων που χρησιμοποιούνται ως μυστικό όπλο για να κάνουν τη σωματική αυτονομία και το ιατρικό απόρρητο αρχαϊκά.

Είναι αστείο πώς όλα αυτά τα πράγματα συνοψίζονται με ευφημισμό στον τίτλο του άρθρου (αν και το τελευταίο μέρος για τη ζωή που είναι καλύτερη από ποτέ, εκτός αν, φυσικά, είστε δισεκατομμυριούχος όπως πολλά μέλη του WEF).

Το άρθρο του Forbes , όπως όλα όσα εκτοξεύει το WEF, κυριολεκτικά θυμίζει κάποιον που μιλάει χαμηλά σε ένα παιδί –αυτό ακριβώς έχει σκοπό να κάνει– απευθύνει έκκληση σε έναν μπερδεμένο πληθυσμό που έχει σχεδιαστεί κοινωνικά για να είναι νηπιακός στη σκέψη και τις συλλογιστικές του ικανότητες.

Εδώ είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία του άρθρου, με τις μεταφράσεις μου.

Πρώτον, ο τίτλος:


«Καλώς ήρθατε στο 2030: Δεν κατέχω τίποτα, δεν έχω ιδιωτικότητα και η ζωή δεν ήταν ποτέ καλύτερη».

Απαιτεί αυτό κάποια εξήγηση σχετικά με το πόσο τρελά και απανθρωπιστικά είναι τα σχέδιά τους για τη λεγόμενη Μεγάλη Επαναφορά τους;

«Δεν θα σου ανήκει τίποτα. Και θα είσαι ευτυχισμένος."

Αυτό είναι το περίεργο, ασύστολο σύνθημα του WEF, και όποιος έχει δύο εγκεφαλικά κύτταρα θα παρατηρήσει πώς τα τελευταία δύο χρόνια μας έχουν προετοιμάσει για αυτό ακριβώς που περιγράφουν (χωρίς το χαρούμενο μέρος), χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της πανδημίας για να καλύψουν μια ήδη καταρρακωμένη οικονομία, προκαλώντας τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό να καταρρεύσει το δολάριο και, στη συνέχεια, εξαρτώντας τους ανθρώπους να μην αποδέχονται ιδιωτικότητα (ή σωματική αυτονομία), όλα αυτά ενώ παρακολουθούνται ψηφιακά παντού μέσω ενός ψηφιακού νομίσματος της κεντρικής τράπεζας (CBDC) για το οποίο ήδη μιλάει ο Μπάιντεν.

Ναι, μετά την πλήρη καταστροφή της οικονομίας, θα εξαφανιστείτε, θα θαφθείτε στα χρέη, δεν θα έχετε τίποτα, δεν θα έχετε ιδιωτικότητα και η ζωή σας θα είναι καλύτερη από ποτέ!


«Καλώς ήρθατε στο έτος 2030. Καλώς ήρθατε στην πόλη μου—ή θα έπρεπε να πω, «η πόλη μας». Δεν κατέχω τίποτα. Δεν έχω αυτοκίνητο. Δεν έχω σπίτι. Δεν έχω καμία συσκευή ή ρούχα».

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρχει πιο αμαρτωλή από αυτή;

  


Δεν έχω χριστιανική πίστη. Ούτε στην αθανασία ούτε στο Ευαγγέλιο, γιατί αν είχα τέλεια πεισθεί και πίστευα χωρίς αμφιβολία ότι μετά τον τάφο ξανοίγεται ή αιώνια ζωή και η ανταπόδοση των όσων πράξαμε σ αυτόν τον κόσμο, θα σκεπτόμουνα συνεχώς αυτό, χωρίς διακοπή. Η ιδέα της αθανασίας θα με συνέτριβε κυριολεκτικά και θα ζούσα στην πρόσκαιρη αυτή ζωή σαν ένας ξένος και παρεπίδημος, που έχει πάντα στο νου του τη φροντίδα να αξιωθεί κάποτε να φτάσει στην γλυκεία του πατρίδα.

Αντίθετα, όμως εγώ ούτε καν σκέπτομαι για την αιωνιότητα και συμπεριφέρομαι στη ζωή μου σαν να πιστεύω ότι το τέλος της παρουσών ζωής είναι το τέρμα της ανθρώπινης υπάρξεως μου. Μέσα μου φωλιάζει υποσυνείδητα η σκέψη που συνοψίζεται στο: ποιος ξέρει και ποιος είδε τα μετά θάνατο; Όταν μιλώ για την αθανασία, το μυαλό μου συμφωνεί μ’ εκείνη, ενώ η κάρδια μου απέχει από το να έχει πεισθεί από αυτή. Όλη αυτή η απιστία αποδεικνύεται από τις πράξεις μου και από τη συνεχή φροντίδα να ικανοποιώ τη ζωή των αισθήσεων.…

Είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλαυτία. Όλες μου οι ενέργειες το επιβεβαιώνουν. Βλέποντας κάτι κάλο στον εαυτό μου, επιθυμώ να το φανερώσω ή να το υπερηφανευτώ για αυτό μπροστά σε άλλους ανθρώπους, η να το θαυμάσω μόνος μου εσωτερικά.
Αν και επιδεικνύω μια εξωτερική ταπεινοφροσύνη, την αποδίδω σε αποτελεσματικότητα της δικής μου δυνάμεως, θεωρώ δε τον εαυτό μου ή ανώτερο από τους άλλους ή τουλάχιστον όχι χειρότερο τους.
Όταν ανακαλύπτω ένα σφάλμα μου προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να το σκεπάσω λέγοντας: Τι να κάνω; Έτσι είμαι φτιαγμένος, ή δεν πειράζει, κάνεις δεν θα με παρεξηγήσει. Θυμώνω με όσους δεν δείχνουν εκτίμηση προς το πρόσωπο μου και τους θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία του άλλου. Αγάλλομαι για τα χαρίσματα μου και όλες μου τις πτώσεις της θεωρώ εντελώς προσωπικό μου ζήτημα. Ενώ είμαι μεμψίμοιρος, βρίσκω ευχαρίστηση στις ατυχίες των εχθρών μου. Όταν αγωνίζομαι για κάτι καλό το κάνω με σκοπό να κερδίσω επαίνους, η να δώσω κάποια ελαστικότητα στον πνευματικό μου εαυτό, η να πάρω κάποια πρόσκαιρη παρηγοριά. Με μια λέξη, συνεχώς κατασκευάζω ένα είδωλο του εαυτού μου προς το οποίο προσφέρω αδιάκοπες τις υπηρεσίες μου, φροντίζοντας με κάθε τρόπο για την ευχαρίστηση μου και την καλλιέργεια των παθών και των επιθυμιών μου. Πράττοντας όλα αυτά αναγνωρίζω τον εαυτό μου να είναι γεμάτος από υπερηφάνεια, από διάφορες σαρκικές επιθυμίες, από απιστία, από έλλειψη αγάπης προς το Θεό και από κακία προς τον πλησίον μου. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρχει πιο αμαρτωλή από αυτή;

Από το βιβλίο-''Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού''- σελ. 165-174

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Περίβλεπτος

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

"Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων."

 Αγίου Σωφρονίου (Σαχάρωφ) του Έσσεξ

Σωφρόνιος του Έσσεξ_Elder Sophrony of Essex_მამა სოფრონი_Старец Софроний (Сахаров) Эссекс_933925640-2333Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να τις στερηθούμε, αν σταματήσουμε τις εξωτερικές δυσκολίες. Για ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας, χρειάζεται άσκηση· χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς τον Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την! Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας ν’ ακολουθήσουμε τον Χριστό.

Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο, έφθασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιον κανόνα.

Δεν μπορούμε να θεωθούμε με την άσκησή μας. Η θέωση ενεργείται με την ενοίκηση του Θεού μέσα μας και όχι με τις δικές μας ικανότητες… για τον Θεό όλα είναι δυνατά. Μπορεί να έλθει να μας βρει ως το βάθος της κλίνης μας, όταν είμαστε τελείως αδύναμοι.

Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης, αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη μάλλον παρά η αγιότητα της ζωής.

Σκοπός μας είναι η ζωή με τον Χριστό-Θεό, η αθανασία, η αιωνιότητα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, η αιωνιότητα του Θεού μπορεί να μας μεταδοθεί.
Πρέπει να στοχεύουμε στον Ίδιο τον Θεό, στο πρόσωπό Του, δηλαδή σ’ εκείνο που είναι πάνω απ’ όλα, για να δώσουμε στο σώμα μας, που κλίνει στην αδράνεια, την φορά προς το αιώνιο.

Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως όπως είναι η τήρηση των νηστειών δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων.

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΦΩΣ

"Γι’ αυτό απογείωσε τις σκέψεις σου στα πνευματικά ύψη όπου κατοικεί Εκείνος που μόνος Του είναι η μεγαλύτερη και τρυφερότερη κοινωνία από κάθε ανθρώπινη κοινωνία."

 Επιστολή

Σ’ ένα νεαρό ιερέα για τη μοναξιά και την αληθινή επικοινωνία
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Μη φοβάσαι δεν είσαι μόνος. Μόνος είναι εκείνος που δεν γνωρίζει τον Θεό ακόμα και αν όλοι οι άνθρωποι συναναστρέφονται μαζί του. Αυτός, και στην πιο πολυάριθμη κοινωνία, θα έλεγε- όπως και τώρα λένε κάποιοι- «βαριέμαι, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω με τον εαυτό μου, όλα είναι βαρετά». Αυτές είναι ψυχές άδειες από τον Θεό, φλοίδες χωρίς κουκούτσι, στάχτη χωρίς κάρβουνο. Αλλά εσύ δεν είσαι μόνος αφού είσαι πλάι στον Κύριο και ο Κύριος δίπλα σου. Άκουσε πώς ο μεγάλος Παύλος, ο απόστολος της οικουμένης, ήταν κάποτε εγκαταλελειμμένος απ’ όλους, και πώς μιλά: «᾿Εν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέ με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη· καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος». (Β’ Τιμ. 4, 16-17). Βλέπεις, λοιπόν, πόσο άγια σκέφθηκε και μίλησε ο δούλος του Χριστού Παύλος σ’ εκείνες τις πρώτες μέρες, όταν στον κόσμο δεν υπήρχε ακόμα ούτε ένας χριστιανικός ναός, ούτε ένας χριστιανός άρχοντας! Ενώ σήμερα όλη η γη είναι στολισμένη με χριστιανικούς ναούς και οι χριστιανοί απαριθμούνται σε κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια.

Μη λυπάσαι, λοιπόν, επειδή αισθάνεσαι μοναξιά στον δικό σας τόπο. Αν αισθάνεσαι σαν να είσαι στην έρημο, όπως γράφεις, γνώριζε ότι πολλοί στην έρημο σώθηκαν. Αλλά όλοι αυτοί οι ερημίτες του Θεού ανήλθαν στη μεγάλη κοινωνία του Θεού και των αγγέλων του Θεού. Υπήρχαν άνθρωποι που για πενήντα ολόκληρα χρόνια δεν είδαν ανθρώπινο πρόσωπο και όμως δεν έλεγαν «είμαστε μόνοι»! Αφού ο Θεός ήταν μαζί τους και αυτοί με τον Θεό. Μπορείς να ζήσεις χωρίς κανέναν και χωρίς τίποτα∙ χωρίς τον Θεό όμως δεν μπορείς. Αυτή είναι η δική τους μαρτυρία που την παρέδωσαν στην Εκκλησία ως κάποιο κεφάλαιο δικό της.

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Τη μέγιστη τιμή στην Εκκλησία κάνουν οι μέγιστοι επαναστάτες εναντίον του κακού, οι οποίοι και τη θεμελίωσαν!

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881-1956).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Εκκλησία και επαναστατική παιδαγωγική

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=337787

Κάθε νεογέννητο παιδί πρέπει να θεωρηθεί ως νεογέννητος στρατιώτης ενάντια στο κακό. Στην κούνια κείτεται ένα ασυνείδητο μικρό πλάσμα, μία ατελής φιγούρα με μερικές γραμμές απ’ όλα. Χρειάζονται χρόνια και χρόνια μέχρι αυτή η φιγούρα να πάρει μία ιδιαίτερη μορφή, ψυχική και σωματική.

Όμως, παρατηρώντας στην κούνια τούτο το μικρό, αβοήθητο πλάσμα ποιος θα μπορούσε να πει κάτι περί του μέλλοντός του, περί αυτού του αινίγματος; Όλοι εμείς. Όλοι εμείς θα μπορούσαμε πάνω από τούτη και πάνω από κάθε κούνια να εκφράσουμε ένα δίλημμα: «Νεογνό θα είσαι ή υπηρέτης του κακού ή αφέντης του κακού». Μόνον αυτό.

Ω, πόσα παιδιά στον κόσμο διαπαιδαγωγήθηχαν για υπηρέτες του κακού με την εύνοια των γονέων!

Τα πιο πολλά είναι τέτοια παιδιά. Η γονική εύνοια συνήθως είναι γλυκό φαρμάκι, που δηλητηριάζει τα παιδιά. Η γονική εύνοια είναι κουρτίνα, που κρύβει και καλλιεργεί τις αδυναμίες του παιδιού. «Αυτό το πλάσμα έχει γεννηθεί για ευτυχία και απόλαυση, αυτό το πλάσμα πρέπει όλος ο κόσμος να το εξυπηρετεί». Αυτά είναι λόγια της γονέως εύνοιας, λόγια πλάνης.

Αυτά τα λόγια δημιούργησαν κάτω από πολλές στέγες ένα μικρό δικτάτορα και μεγάλο εγωιστή. Ο μικρός δικτάτορας διατάζει και τον πατέρα και τη μητέρα. Η δύναμή του βρίσκεται στην αδυναμία του, που οι γονείς σέβονται. Όταν κλαίει, όταν λοιπόν φαίνεται ο πιο αδύναμος, ο μικρός δικτάτορας είναι ο πιο δυνατός. Σε μία του κραυγή με κλάματα όλο το σπίτι πρέπει να στρατευτεί.

Στα παράπονά του τον κολακεύουν, στα ψέματά του είναι ανεκτικοί, τα λόγια του τα εκτιμούν και τα εξιστορούν στους καλεσμένους, και έτσι του αυξάνουν τη ματαιοδοξία, ο εγωισμός του δεν γνωρίζει όρια.

Μπορεί ο πατέρας να είναι μεγάλος δημοκράτης, που να μάχεται ενάντια στα δικτατορικά
καθεστώτα στον κόσμο, όμως μόλις τούτος ο μεγάλος δημοκράτης περάσει το κατώφλι του
σπιτιού, σκύβει το κεφάλι μπροστά στο μικρό δικτάτορα του σπιτιού του.

Ίσως η μητέρα επιστρέφει κουρασμένη σπίτι από κάποια συγκέντρωση, όπου φλογερά αντιπροσώπευε την ισότητα των γυναικών με τους άνδρες, αλλά αυτό ήταν επιτρεπτό μόνο εκτός του σπιτιού. Μπαίνοντας στην οικία της η μητέρα αφήνει το λιμμπεραλισμό [φιλελευθερισμό] της έξω από την πόρτα, για να τον ξαναπάρει μαζί της όταν ξεκινήσει για την αγορά.

Δεν τον βάζει μέσα στο σπίτι͵ γιατί εκεί κυριαρχεί μόνο μία βούληση, η βούληση του μικρού φαραώ. Ο μικρός δικτάτορας κατάφερε να τσακωθούν οι γονείς με όλους τους γείτονες. Οι γείτονες είχαν παράπονα για πολλές συμπεριφορές του μικρού. Οι γονείς αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι που κατηγορούν το παιδί τους – «το πιο καλό, πιο έξυπνο, πιο ευγενικό απ’ όλα τα παιδιά στον κόσμο».

Ο μικρός δικτάτορας μίλησε στους γονείς του και τους τύφλωσε για δική του και δική τους κακή τύχη.

Ξέρω μία μητέρα. Την είδα με το μικρό της γιο στο σπίτι ενός φίλου. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, μικρέ; τον ρώτησα.

Αυτός τελείωσε τρεις τάξεις του δημοτικού στο σπίτι.

– Πώς στο σπίτι; Γιατί στο σπίτι; ρώτησα παρακάτω.

Η απάντηση:

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Y.N.Harari στόν A. Παπαχελά: «Ἡ πανδημία ἔκανε τόν κόσμο ψηφιακό - Ἡ παρακολούθηση τῶν ἀνθρώπων πρέπει νά φτάσει κάτω ἀπό τό δέρμα τους»!

 

Σοκάρουν οἱ δυστοπικές δηλώσεις πού ἔκανε ὁ κορυφαῖος σύμβουλος τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, Yuval Noah Harari.
Μιά ἀπόλυτα ἐφιαλτική καί διεστραμμένη δυστοπία περιέγραψε σέ συνέντευξη τοῦ ἀπέναντι στόν δημοσιογράφο Ἀλέξη Παπαχελά, ὁ ἱστορικός καί συγγραφέας Yuval Noah Harari, κορυφαῖος συμβοῦλος τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ πού προεδρεύει ὁ Κλάους Σβάμπ, o ἐμπνευστής τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης».
Ὁ ἰδεολογικός... ὑπασπιστής τοῦ Νεοταξικοῦ φασισμοῦ Harari, βλέπει τήν πανδημία ὡς τό σημεῖο μηδέν γιά τήν στροφή τῆς ἀνθρωπότητας πρός μιά παγκόσμια δικτατορία... τεχνοφασισμοῦ, ἀφοῦ δήλωσε πώς «σέ μερικές δεκαετίες θά λέμε ὅτι ὁ κορονοϊός ἦταν ἡ στιγμή πού ὁ κόσμος ἔγινε ψηφιακός καί συμφωνήσαμε νά μας παρακολουθοῦν ὅλη τήν ὥρα, ὄχι μόνο σέ αὐταρχικά καθεστῶτα, ἄλλα καί στίς δημοκρατίες. Εἶναι ἡ στιγμή πού ἡ παρακολούθηση πέρασε κάτω ἀπό τό δέρμα. Δέν ἔχουμε δεῖ τίποτα ἀκόμα».

«Γιά νά σταματήσουμε τήν πανδημία, δέν πρέπει μόνο νά παρακολουθοῦμε τούς ἀνθρώπους, ἄλλα πρέπει νά παρακολουθοῦμε τί συμβαίνει κάτω ἀπό τό δέρμα τους», εἶπε χωρίς κανένα δισταγμό ὁ «προφήτης» τοῦ ψηφιακοῦ φασισμοῦ Harari. Ἐνῶ συνέχισε τό ἀποκρουστικό μανιφέστο του, λέγοντας πώς «Τό νά μετατρέπουμε βιολογικά δεδομένα σέ ψηφιακά, εἶναι ἕνας τρόπος νά γνωρίσουμε τόν ἄνθρωπο καλύτερα ἀπ' ὅσο γνωρίζει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του»!

Αὐτές εἶναι οἱ ἀποτρόπαιες ἐπιταγές πού προέρχονται ἀπό τόν νεοσκοταδισμό του Σβάμπ, τοῦ ὁποίου τό βιβλίο μέ καμάρι ἔχει στό γραφεῖο του ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἤ φωτογραφίζονται μέ αὐτό διάφοροι βουλευτές γιά νά δώσουν «σῆμα» πώς προσκυνοῦν τήν ἐπερχόμενη παγκόσμια δικτατορία.

Ὁ κόσμος πού ἀντέδρασε ἀπό τήν πρώτη στιγμή στήν ἐργαλειοποίηση τῆς πανδημίας ὡς εὐκαιρία ἄσκησης ἐλέγχου στούς λαούς, χαρακτηρίστηκε ἀπό τούς δημοσιογράφους ὡς «ψεκασμένος». Καί νά πού τά μεγαλύτερα «κεφάλια» τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τό δηλώνουν ἀνοιχτά, καί χωρίς περιστροφές. Ἡ πανδημία χρησιμοποιεῖται γιά ὑποταγή στήν παρακολούθηση, στήν ψηφιοποίηση τῆς οἰκονομίας, στό τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων, στήν τέλεια ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Αὐτή εἶναι ἡ ἐρεβώδης «ἐλευθερία» πού εὐαγγελίζεται ἡ Δύση, ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη γιά τήν ὁποία μιλᾶ ὁ Μπάϊντεν.

Κυριακή 3 Απριλίου 2022

Οι αναστολές ήταν ο «Δούρειος Ιππος»

30|03|2022 | 9:21

Η οργισμένη επιστολή της αναισθησιολόγου του Γ.Ν. Καρπενησίου Λήδας Κατσάνου στη δημοκρατία

Από την Ντίνα Ιωακειμίδου

Είναι πλέον υποχρέωσή μας να μιλήσουμε όλοι οι γιατροί για να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, αλλά και να μάθει ποια είναι πλέον η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία ύστερα από δύο χρόνια πανδημίας, ύστερα από υποσχέσεις για δήθεν ενδυνάμωση του ΕΣΥ και μετά τα απαράδεκτα μέτρα για την “προστασία της δημόσιας υγείας”…

Νομίζω ότι έχει πλέον γίνει κατανοητό από τους περισσοτέρους ότι οι αναστολές εργασίας με αφορμή την υποχρεωτικότητα ήταν απλώς ο “Δούρειος Ιππος” για τη fast-track ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Και ο τρόπος που ιδιωτικοποιείται το ΕΣΥ σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία αξιόλογη δημόσια υγεία μελλοντικά για τους Έλληνες πολίτες.

Το παραμύθι είναι γνωστό. Απόλυτη εξαθλίωση της δημόσιας υγείας, έτσι ώστε οι πολίτες να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν πουθενά και να φάνε το δόλωμα: δωρεάν εξυπηρέτηση σε ιδιωτικά κέντρα, πληρωμένη από το κράτος, όπως έκανε ο ΥΠΕάρχης της 5ης ΥΠΕ, στέλνοντας γιατρούς του ΕΣΥ να χειρουργήσουν ασθενείς του ΕΣΥ σε ιδιωτικές κλινικές! Και για αυτούς που λένε “δεν πειράζει, ας εξαφανιστεί (το ΕΣΥ), γιατί έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι”, ας κοιτάξουν τις χώρες που έχουν αυτό το σύστημα υγείας και οι ασθενείς πεθαίνουν έξω από την πόρτα των Επειγόντων…

Δεν τίθεται θέμα εμβολίου, εμβολιασμένου ή μη εμβολιασμένου. Δεν ετέθη ποτέ. Αυτό είναι ένα πλασματικό πολιτικό παιχνίδι. Το μοναδικό κίνητρο για τον εμβολιασμό οποιουδήποτε θα πρέπει να είναι η προσωπική του προστασία ύστερα από σωστή ενημέρωση από τον γιατρό του.

Η υποχρεωτικότητα εκτόξευσε τη δυσπιστία των πολιτών έναντι των εμβολίων, ακριβώς όπως είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση η Επιτροπή Βιοηθικής.

Εμείς οι ίδιοι οι γιατροί, με έναν τόσο λάθος χειρισμό, χάσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και δώσαμε υπόσταση στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο προσπαθούσαμε να καταπολεμήσουμε εδώ και χρόνια…

Βρήκαν λοιπόν έναν εύκολο αποδιοπομπαίο τράγο, περνώντας το μήνυμα προς τον κόσμο ότι “ο ανεμβολίαστος σου παίρνει το κρεβάτι”, “ο ανεμβολίαστος επιβαρύνει το σύστημα υγείας”. Και αυτό προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από την απόλυτη αποτυχία ως προς τη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα.

Όποιος αισθάνεται ασφαλής επειδή εμβολιάστηκε ας δει τους εμβολιασμένους ασθενείς που προσήλθαν επειγόντως στο νοσοκομείο λόγω καρδιολογικού προβλήματος και βρέθηκαν να νοσηλεύονται στην κλινική Covid γιατί προέκυψαν θετικοί. Και σκεφτείτε να έχετε πάθει έμφραγμα, να βρεθείτε στην κλινική Covid και να εφημερεύει γυναικολόγος…

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Μπορούμε να μιλήσουμε για την 1η Απριλίου, για την εισβολή, για τους αγνοούμενους ή το δεν επιτρέπουν ο Ερντογάν και οι σύμμαχοί του στην Αθήνα και τη Λευκωσία;

Σας ευχαριστώ Παλληκαρίδη, Αυξεντίου, Μάτση, Καραολή, Δημητρίου, Δράκο, Γιάλλουρε, Παπάσταυρε, Λένα, Πατάτσε, Πίττα, Μαυρομάτη, Παναγίδη και χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες της Κύπρου που συνεχίσατε από την 1η Απριλίου 1955, τον Κολοκοτρώνη, τον Νικηταρά, τον Διάκο, τον Υψηλάντη, το Μεσολόγγι, τα Δερβενάκια, το Βαλτέτσι και εμπνεύσατε το 1974 τον Κατσάνη, τον Κατούντα, το Σταυριανάκο, τον Κουρούπη και όλους τους πεσόντες Ήρωες και αγνοούμενους των προδομένων Κυπριακών Θερμοπυλών.

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το <<ου περί χρημάτων τον Αγώνα ποιούμεθα>>, που μου χαρίσατε <<το οξυγόνο για να αναπνέω χιλιάδες χρόνια>>, σας ευχαριστώ για το ότι σε αντίθεση με τους τωρινούς που θα σύρουν την πατρίδα μας στο παζάρι με τους εισβολείς και κατακτητές που εμφανίζονται ως ειρηνοποιοί και εγγυητές, αποδείξατε ότι <<η Κύπρος είναι η περίληψη πολλών Ελλάδων μαζί >> !
Και το 1974 υπήρχε διεθνές δίκαιο !
Λευτεριά στην Κύπρο !

Θεοφάνης Μαλκίδης