Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Γιατί δέν ἀνεδείχθη ἡ ὁμιλία Τρᾶμπ στόν ΟΗΕ;

Αὐτὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Donald Trump στὸν ΟΗΕ.
Ἀλληλέγγυοι, ὁμοφυλόφιλοι, πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ δημοσιογράφοι, σύσσωμο τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ὁλόκληρος ἡ ῥιζοσπαστικὴ ἀριστερᾶ, ἀποστρέφουν τὰ πρόσωπά τους ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ποὺ ἀγωνιᾶ νὰ μεταδώσῃ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ φθάσουν στὴν δημοσιότητα.
Δὲν γίνεται δημόσια παρουσία ἢ ἀναφορὰ γι᾽ αὐτὴν τὴν ὁμιλία, ἐν ὅσῳ οἱ ἀνωτέρῳ περιγραφόμενες δυνάμεις τῆς κοινωνικῆς διαλύσεως καὶ αὐξημένης ἐντροπίας ἀποφεύγουν τὴν ἀναφορά της καθὼς τριγυρίζουν ἀνήσυχοι μέσα στὰ κλουβιὰ τῆς κακίας, τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς ἀνομίας, ὅπου θεωροῦν ὡς τὸ φυσικό τους περιβάλλον.
Σεληνιάζονται στὴν κυριολεξία ἀπὸ τὶς παρακάτω προτάσεις ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πεμπτουσία τοῦ λόγου ποὺ ἐξεφώνησε ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἀπόσπασμα τοῦ λόγου:

If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold onto your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first.
The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique.

Μετάφρασις στὰ Ἑλληνικά:

Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε Ἐλευθερία, νὰ εἶσθε ὑπερήφανοι γιὰ τὴν χώρα σας. Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε Δημοκρατία, διατηρήσατε τὴν Ἐθνική σας κυριαρχία. Καὶ ἐὰν ἐπιθυμεῖτε εἰρήνη, ἀγαπᾶτε τὸ ἔθνος σας. Οἱ σοφοὶ ἡγέτες τοποθετοῦν πάντοτε σὰν προτεραιότητα τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ τους καὶ τῆς πατρίδος τους.
Τὸ μέλλον δὲν ἀνήκει στοὺς παγκοσμιοποιητές. Τὸ μέλλον ἀνήκει στοὺς πατριῶτες. Τὸ μέλλον ἀνήκει στὰ κυρίαρχα καὶ ἀνεξάρτητα κράτη ποὺ προστατεύουν τοὺς πολῖτες τους, σέβονται τὶς γειτονικὲς χῶρες καὶ τιμοῦν τὶς διαφορὲς ποὺ κάνουν τὴν κάθε χώρα ξεχωριστὴ καὶ μοναδική.
Οἱ κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος, ὅπως γνωρίζετε, θὰ ἔπρεπε νὰ θέλουν νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ προσώπου γῆς, ἐρχόμενοι ἀντιμέτωποι μὲ μία τέτοια ἀδαμάντινη ὁμιλία, ἀλλὰ τί λόγο μπορεῖ νὰ ἐκφέρῃ κάποιος ὅταν ὁ ἔνας πρωθυπουργὸς χλευάζῃ τὴν πίστη τοῦ λαοῦ του καὶ ὁ ἑπόμενος συνεχίζει νὰ ἀλλοιώνῃ τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση τῆς χώρας του. ἐνῷ καὶ οἱ δύο, κατὰ τὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, ὁ μὲν ἕνας ἔχει τὰ χέρια στὶς τσέπες καὶ ξύνεται ἐνῷ ὁ ἄλλος κάθεται σὰν νὰ παρακολουθῇ τάβλι στὸ καφενεῖο;
Πατεράκης Ἀναστάσιος
πηγὴ τῶν πληροφοριῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου