Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Όχι εις τον γενετήσιον γενιτσαρισμόν της υπουργού
Γράφει ὁ Παῦλος Τρακάδας, Θεολόγος

Ἡ Ν. Κεραμέως μετὰ τὴν προσβολήν της ἔναντι τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, παρουσιασθεῖσα μὲ μάσκα εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῶν Ἀθηνῶν, καὶ μετὰ τὰ ὑπονοούμενα ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδει ἀσθενείας, τώρα ἐπιτίθεται εἰς τὰ παιδιά μας! Ἀπεφάσισεν ἡ κ. Ὑπουργὸς νὰ προτείνη εἰσαγωγὴν τῆς ἀγγλικῆς γλώσσης καὶ τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως» ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον! Μὲ αὐτὰ πλήττει τὰ τρία συνεκτικά τῆς πατρίδος μας: γλῶσσα, οἰκογένεια, θρησκεία! Ὁ ἀφορισμὸς τοῦ πρώην Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου δὲν τὴν ἀναχαίτισε καὶ συνεχίζει νὰ κρατᾶ ὑπὸ ὁμηρίαν τοὺς Ναούς, καθὼς εἰς τὸ νέον ΦΕΚ τίθεται ἀνώτατον ὅριον τὰ ἑκατὸ ἄτομα.

Ἀγγλικὰ ἢ τουρκικά;

Κατετέθη τὸ νέον νομοσχέδιον, εἰς τὸ ὁποῖον προβλέπεται ἡ διδασκαλία τῆς ἀγγλικῆς εἰς τὰ νήπια μὲ σκοπὸν –κατὰ τὴν αἰτιολογικὴν ἔκθεσιν-:
«ὥστε νὰ ἔρθουν οἱ μαθητὲς σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀγγλικὴ γλώσσα, ἡ ὁποία ἔχει ἐμπεδωθεῖ ὡς κοινὴ γλώσσα συνεννόησης (lingua franca) στὴ σύγχρονη ἐποχή, καὶ ἡ καλὴ γνώση τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ πολύτιμο ἐφόδιο γιὰ τὴ ζωή τους»
Καὶ ἀφοῦ κατὰ τὴν κ. Ὑπουργὸν εἶναι «πολύτιμον ἐφόδιον», προβλέπει ὥστε καὶ εἰς τὴν Α΄ τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου νὰ διδάσκωνται 2 ὧρες ἀγγλικά, καίτοι τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἡ ἱστορία ἀρχίζουν μόλις εἰς τὴν Γ΄ τάξιν! Ἀπὸ τὴν Γ΄ τάξιν, μάλιστα, τὰ ἀγγλικὰ αὐξάνονται εἰς 3 ὥρας καὶ διατηροῦνται ὥς καὶ τὴν ΣΤ΄, ἐνῶ τὰ θρησκευτικὰ μειώνονται εἰς μίαν ὥραν εἰς τὰς δύο τελευταίας τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ! Ἑπομένως, τὰ ἀγγλικὰ (ποὺ ὅλοι γνωρίζομεν τὸν ἱστορικὸν ρόλον τῶν Ἄγγλων ἔναντι τῆς Ἑλλάδος…) κατὰ τὴν κ. Κεραμέως εἶναι σπουδαιότερα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν!
Κατὰ τὴν δημοσίαν διαβούλευσιν τοῦ νομοσχεδίου εἰς τὴν συγκριμένην πρότασιν ὑπῆρξαν 927 σχόλια, τῶν ὁποίων ἡ συντριπτικὴ πλειονότης ἐδήλωνε τὴν πλήρη ἀντίθεσίν της, ἐπικαλουμένη τὴν ἀπουσίαν ἐπιστημονικῆς τεκμηριώσεως. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνουν αἱ ἀναρτήσεις πανεπιστημιακῶν τμημάτων ἐκπαιδεύσεως, διδασκαλικῶν ὁμοσπονδιῶν ἀλλὰ καὶ λογοθεραπευτῶν κ.ἄ. Ἡ ἐπιστήμη λέγει «ὄχι», οἱ Ἕλληνες λέγουν «ὄχι», ἀλλὰ ἡ κ. Ὑπουργὸς δὲν ὑπηρετεῖ αὐτούς, ἀλλὰ μίαν «ἀτζέντα» δοσμένην… ἄνωθεν;
Αἱ ἐνέργειαι τῆς κ. Ὑπουργοῦ ἀνοίγουν τὸν ἀσκὸν τοῦ Αἰόλου σχετικῶς μὲ τὴν Θράκην, ἂν ἐξετάση κανεὶς τὰ αἰτήματα ποὺ ὑπεβλήθησαν. Οἱ φορεῖς «κόμμα ἰσότητας εἰρήνης καὶ φιλίας», «σύνδεσμος σχολικῶν ἐφορειῶν μειονοτικῶν σχολείων», «πολιτιστικὴ ἐκπαιδευτικὴ ἑταιρεία μειονότητας δυτικῆς Θράκης» καὶ «σύλλογος ἐπιστημόνων μειονότητας δυτικῆς Θράκης» ἀπέστειλαν πολλαπλὰ αἰτήματα (5η Μαΐου 2020) εἰς τὴν Κυβέρνησιν γράφοντες:
«…Μὲ δεδομένο τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἐκπαιδευτικὲς δομὲς νηπιαγωγείων ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ ἐφαρμόζουν τὴν δίγλωσση ἐκπαίδευση, τὶς προβλέψεις τόσο τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης γιὰ τὰ μειονοτικὰ ἐκπαιδευτικὰ δικαιώματα ὅσο καὶ τῆς Διακήρυξης τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, πρέπει πλέον ἄμεσα νὰ ἱκανοποιηθεῖ τὸ αἴτημα αὐτὸ τῆς μειονότητας (ἐνν. διδασκαλίας τῆς τουρκικῆς γλώσσας) ἀπὸ τὰ ἁρμόδια κρατικὰ ὄργανα…»
Παραλλήλως καὶ ἡ ἀποκαλουμένη «Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης-ABTTF» ἐκινήθη τὴν 6ην Μαΐου 2020 μὲ ὑπόμνημά της, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:
«…φανερώνει τὴν ἀνάγκη νὰ συμπεριληφθοῦν τὰ τουρκικὰ σὲ κρατικὰ νηπιαγωγεῖα… ἔχει ξεκινήσει μία πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ στὰ νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς, ὅπου τὰ τουρκικὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς βοηθητικὴ γλώσσα στὸ δημόσιο σχολικὸ σύστημα… Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Ἑλλάδα τὸ 2008, ἡ πρώην Ἀνεξάρτητη Ἐμπειρογνώμων γιὰ θέματα Μειονοτήτων τοῦ ΟΗΕ Gay McDougall δήλωσε ὅτι ἡ πρώιμη δίγλωσση ἐκπαίδευση θὰ ἐπιτρέψει τὴν καλύτερη ἐκμάθηση τουρκικῶν καὶ ἑλληνικῶν… Λαμβάνοντας ὑπόψη ἐπιστημονικὲς ἔρευνες καὶ δεδομένα ὅτι ἡ ἐκμάθηση τῆς μητρικῆς γλώσσας εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος γιὰ τὴν ἐκμάθηση δεύτερης καὶ τρίτης γλώσσας, αὐτὸ τὸ αἴτημα εἶναι ἐπίσης ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ διδασκαλία ἀγγλικῶν στὰ παιδιὰ τῆς μειονότητας σὲ ἐπίπεδο νηπιαγωγείου»
Συμπερασματικά, ἡ κ. Ὑπουργὸς μὲ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἀγγλικῆς δὲν προκαλεῖ μόνον γλωσσικὴν σύγχυσιν εἰς τὰ Ἑλληνόπουλα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποκτήσουν ἀγγλικὴν συνείδησιν (καθὼς ἡ γλῶσσα εἶναι συγκεκριμένος φορεύς πολιτισμοῦ καὶ νοοτροπίας), ἀλλὰ δίδει πλέον ἐπιχειρήματα εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς φορεῖς νὰ δικαιωθοῦν εἰς τὰ δικαστήρια καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὰ σχέδιά τους…

Σεξουαλική ἢ ὁμοφυλοφιλικὴ ἀγωγή;

Συμφώνως πρός τὸ νέον νομοσχέδιον θὰ εἰσα­χθοῦν πιλοτικαὶ δράσεις μὲ τίτλον «Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων» ποὺ ἀφοροῦν εἰς τὴν ἔνταξιν νέων θεματικῶν εἰς τὸ Νηπιαγωγεῖον, τὸ Δημοτικὸν καὶ τὸ Γυμνάσιον, ὅπως «Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση», «Ἀλληλοσεβασμὸς καὶ διαφορετικότητα» κ.ἄ. Ἕνας διαπιστωμένος στόχος αὐτῶν εἶναι ἡ προαγωγὴ τῆς ἀποδοχῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὡς τεκμαίρεται ἀπὸ τὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τῆς 14ης Νοεμβρίου 2019, ποὺ εἰσήχθη καὶ μὲ ὑπογραφὴν εὐρωβουλευτῶν τοῦ Σύριζα, ὅπου ἡ Ε.Ε.:
«…τονίζει τὴ σημασία τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἰδίως γιὰ τὰ κορίτσια καὶ τοὺς νέους ΛΟΑΔΜ, οἱ ὁποῖοι πλήττονται ἰδιαίτερα ἀπὸ ἄνισα πρότυπα φύλου… τὴν καταπολέμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων, τῆς ὁμοφοβίας, τῆς τρανσφοβίας καὶ τῆς βίας λόγω φύλου…».
Ἡ κ. Ὑπουργὸς πιστὴ εἰς τὴν πολιτικὴν τῆς Ε.Ε. ἐναρμονίζεται μὲ αὐτάς τὰς ὁδηγίας, ποὺ ἀποτελοῦν προτάγματα τοῦ διεθνοῦς ὁμοφυλοφιλικοῦ κινήματος. Ὁ φορέας «Orlando LGBT+ Ψυχικὴ Ὑγεία Χωρὶς Στίγμα» σχετικῶς μὲ τὸ νέον νομοσχέδιον ἐσχολίασε τὴν 1ην Μαΐου 2020:
«Ἐνθαρρύνουμε τοὺς/τὶς σχολικοὺς ψυχολόγους νὰ ἐπιμορφωθοῦν στὸ πῶς τὰ ἔμφυλα στερεότυπα καὶ ἡ ἔννοια τοῦ αὐστηροῦ διπόλου τῶν φύλων περιορίζουν ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ νὰ διερευνοῦν καὶ νὰ συνειδητοποιοῦν τὶς πλήρεις δυνατότητές τους, πῶς δημιουργοῦν γόνιμες συνθῆκες γιὰ ἐκφοβισμὸ καὶ πῶς ἀποτρέπουν τοὺς μαθητὲς-τριες ἀπὸ τὸ νὰ ἐπικεντρώνονται καὶ νὰ ἐπενδύουν στὴν προσωπική τους μάθηση καὶ ἐξέλιξη… ὅλα τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ τουαλέτες, δραστηριότητες καὶ προγράμματα μὲ βάση τὸν αὐτοπροσδιορισμό τους καὶ τὴν ταυτότητα φύλου τους καὶ νὰ ἀποφεύγουν ὅπου μποροῦν τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἔμφυλους διαχωρισμούς».
Δηλαδή, μετὰ τὴν καθιέρωσιν τῆς «σεξουαλικῆς ἀγωγῆς» ὅποιος ὑποστηρίζει ὅτι ὑπάρχουν δύο φῦλα θὰ ψέγεται ὡς ὑποκινητὴς ἐκφοβισμοῦ κ.λπ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ κ. Ὑπουργὸς ἔσπευσε νὰ θεσπίση τὴν γενετήσιον ἀγωγὴν ἀπὸ τὰ νήπια, υἱοθετοῦσα πλήρως τὰς ἀπαιτήσεις τοιούτων φορέων, ὡς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ αἴτημα τοῦ «Πολύχρωμου Σχολείου» τῆς 6ης Μαΐου 2020:
«Μεταξὺ αὐτῶν τῶν θεματικῶν κύκλων προτείνουμε νὰ περιλαμβάνεται σὲ ὅλες τὶς τάξεις ἡ Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ μὲ μορφὴ συμπεριληπτικὴ (Comprehensive Sexuality Education), ποὺ δὲ θὰ ἐξαντλεῖται στὴ μελέτη τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας παραθέτοντας μόνο βιολογικὰ δεδομένα γιὰ τὴν ἀναπαραγωγικὴ διαδικασία».
Αὐτάς τὰς ἀπόψεις προωθοῦν μέσα ἀπὸ ἀπαράδεκτον ὑλικὸν ποὺ ἤδη ἔχουν προετοιμάσει καὶ ἔχει ἐγκρίνει τὸ Ὑπουργεῖον (ἐγκεκριμένον μὲ ἀρ. πρωτ. 193617/13-11-2018 τοῦ ΥΠΠΕΘ μὲ βάσιν τὸ μὲ ἀρ. 53/08-11-2018 ἀπόσπασμα πρακτικοῦ τοῦ ΙΕΠ). Ἐγχειρίδια ἔχει ἤδη ἑτοιμάσει καὶ ἡ «Action Aid Hellas», ποὺ ἵδρυσε καὶ ἐπὶ 18 ἔτη προήδρευεν αὐτῆς ἡ ἀδελφή τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξάνδρα Μητσοτάκη, συμφώνως πρός ἀνάρτησιν τῆς 6ης Μαΐου 2020:
«Ἕνα ἀπὸ τὰ πλαίσια δράσης μας εἶναι ἡ Ἀτζέντα 2030 ἢ 17 Στόχοι Βιώσιμης Ἀνάπτυξης τοῦ ΟΗΕ, πλαίσιο ἀναφορᾶς καὶ γιὰ τὶς κυβερνητικὲς πολιτικές… Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἡ εἰσαγωγὴ “Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων” κρίνεται ὡς θετικὸ βῆμα καὶ ἔχουμε ἤδη θέσει στὴ διάθεση τοῦ ΙΕΠ τὰ σχετικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐγχειρίδια ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση… Τὰ ἐργαστήρια δεξιοτήτων θὰ πρέπει νὰ προωθοῦν τὶς Δεξιότητες τῆς Παγκόσμιας Ἐκπαίδευσης (Global Education)…».
Καταστροφικὴ ἡ γενετήσιος ἀγωγὴ
Πρόσφατοι ἔρευναι, τοῦ 2016, τῆς COCHRANE Database of Systematic Reviews, (διεξήχθησαν μὲ αἴτημα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας) δεικνύουν ὅτι ἡ «σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις» δὲν ἐπιδρᾶ ἀποφασιστικὰ εἰς τὴν ἀποφυγὴν τῶν ἀφροδισίων νοσημάτων ἢ τῶν ἀπερίσκεπτων ἐγκυμοσυνῶν, ὡς διατείνονται. Ἀπεναντίας, ὁ διάσημος παιδίατρος καὶ ψυχαναλυτὴς κ. Ἄλντο Ναουρὶ εἰς τὸ βιβλίον του «Ἐκπαιδεύοντας τὰ παιδιά. Ὅρια στὴν παιδικὴ παντοδυναμία», ἔκδ. κέλευθος, μτφ. Χ. Σαμαρᾶ, Ἀθήνα 2012, ἀποκαλύπτει πόσην ζημίαν εἰς βάθος προκαλεῖ αὐτὴ ἡ ἀγωγή:
«Θὰ περίμενε ἴσως κανείς, στὸ πλαίσιο τοῦ συγκεκριμένου κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται σὲ ἕνα βιβλίο περὶ διαπαιδαγώγησης, νὰ βρεῖ συμβουλὲς γιὰ τὴ σωστὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν. Τέτοιες συμβουλὲς δὲν ὑπάρχουν…
Λυπᾶμαι πάρα πολὺ ποὺ τὰ σχολικὰ προγράμματα συμπεριέλαβαν στὴν ὕλη τους τὸ λεγόμενο μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, ἕνα μάθημα ποὺ –εὐτυχῶς!- ἀφήνει τὰ περισσότερα παιδιὰ ἐντελῶς ἀδιάφορα, ὅπως μοῦ ὁμολογοῦσαν οἱ μικροί μου ἀσθενεῖς. Ἡ ἀπουσία ἢ τὸ ἔλλειμμα μιᾶς τέτοιας μορφῆς διαπαιδαγώγησης στὶς προηγούμενες γενιὲς δὲν φάνηκε νὰ τοὺς δημιουργεῖ περισσότερα προβλήματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παρατηροῦνται σήμερα. Ἡ ἐφαρμογὴ της ἐνισχύει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ πληροφόρηση στὸν συγκεκριμένο τομέα μπορεῖ νὰ λειτουργήσει, ὅπως λειτουργεῖ καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς ζωῆς μας. Στὴν πραγματικότητα, μία τέτοια ἀντιμετώπιση ἀγνοεῖ κατάφωρα τὴν πολυσύνθετη δομὴ τῆς σεξουαλικότητας, στὴν ὁποία ὑπεισέρχονται τόσες πολλὲς παράμετροι, ὥστε οἱ παράμετροι ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ρυθμίσει ἡ ἐν λόγω ἀγωγὴ εἶναι σχεδὸν ἀμελητέες…
Μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 2007, γιατροί, φαρμακοποιοὶ καὶ παιδοψυχολόγοι ἔλαβαν μία σειρὰ ἐγχειρίδια ποὺ ἐξηγοῦσαν τὰ πάντα γιὰ τὸ σέξ, μὲ σκοπὸ νὰ τὰ μοιράσουν σὲ ἐφήβους δεκαπέντε μὲ δεκαοκτὼ χρονῶν. Οἱ περισσότεροι ἔφηβοι ποὺ πῆραν στὰ χέρια τοὺς αὐτὰ τὰ ἐγχειρίδια ἀηδίασαν, ἐνῶ μεγάλος ἀριθμὸς συναδέλφων ἔνιωσε τὴν ἴδια ἀγανάκτηση ποὺ δοκίμασα κι ἐγὼ μπροστὰ σὲ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα, τὸ ὁποῖο στὸ πλαίσιο τῆς ἀρχῆς τῆς πρόληψης προοριζόταν κυρίως νὰ διδάξει τὴ χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ AIDS καὶ ἄλλων σεξουαλικῶς μεταδιδομένων νοσημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀντισύλληψης, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξάλειψη τῶν 200.000 ἀμβλώσεων ποὺ συνοδεύουν κάθε χρόνο στὴ Γαλλία τὶς 800.000 γεννήσεις. Ἐμμένοντας σὲ ἕνα τέτοιο στόχο εἶναι σὰν νὰ θέλουμε νὰ ἀγνοήσουμε παντελῶς τὸ ρόλο τοῦ ἀσυνειδήτου, ποὺ ὑπαγορεύει ὥς ἕνα βαθμὸ τὶς πράξεις τοῦ καθενὸς καὶ ποὺ παραμένει ἀδιαπέραστο ἀπὸ τὴ γλώσσα καὶ τὴ λογική. Παρὰ τὶς διαφημιστικὲς ἐκστρατεῖες γιὰ τὸ AIDS ποὺ παρακινοῦν τὸν κόσμο, καὶ κυρίως τὴν κοινότητα τῶν ὁμοφυλόφιλων, νὰ λαμβάνουν προφυλάξεις, μία μερίδα αὐτῆς τῆς κοινότητας, ἄριστα ἐνημερωμένη, ἀπορρίπτει τὴ χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ…
Ἡ ἱκανοποίηση καὶ ὁ κορεσμὸς τῆς ἐπιθυμίας (γιὰ γνώση σχετικὰ μὲ τὴν γενετήσια πράξη) μὲ τὴν παροχὴ ἕτοιμης γνώσης, ἰσοδυναμεῖ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μὲ τὴν καταστολὴ τῆς δράσης τῆς «ἐπιστημοφιλικῆς ἐνόρμησης» καὶ τὴν ἀπενεργοποίηση τοῦ ἀτόμου (ἐν γένει) γιὰ τὴ γνώση…
Θὰ ἀντιτείνει κανεὶς ὅτι τὰ παιδιὰ κάνουν συνέχεια ἐρωτήσεις. Ἀσφαλῶς. Καὶ ὅτι περιμένουν ἀπαντήσεις. Μὰ καὶ βέβαια! Μποροῦμε ὅμως νὰ τοὺς ἀπαντᾶμε ἁπλά, μὲ τρόπο σχετικὰ ἀσαφῆ ἢ καὶ μεταφορικά, χωρὶς νὰ τὰ ξεγελᾶμε ἢ νὰ τὰ φορτώνουμε μὲ ἄχρηστες λεπτομέρειες. Τὸ νὰ ποῦμε σὲ ἕνα παιδὶ δύο ἢ τριῶν χρονῶν ὅτι πρὶν γεννηθεῖ ἦταν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ τοῦ κάνουμε λεπτομερὲς μάθημα γιὰ τὴ γενετήσια πράξη! Τὸ παιδὶ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἐνσωματώσει μία τέτοια πληροφορία καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι θὰ ἐνσωμάτωνε τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν παγκόσμια ἕλξη καὶ τὴ θέση τοῦ Νεύτωνα στὴν ἱστορία τῆς φυσικῆς, στὴν περίπτωση ποὺ ρωτοῦσε γιατί ἡ μπάλα ἀναπηδᾶ. Τὸ νὰ βρεθεῖ λοιπὸν ἀντιμέτωπο μὲ ἕνα ὄγκο ἀκατανόητων ἐξηγήσεων μόνο ἀγωνία μπορεῖ νὰ τοῦ προξενήσει!».
Ὁ διάσημος παιδίατρος ἐντοπίζει δύο μεγάλους κινδύνους τῆς εἰσαγωγῆς ἑνὸς τέτοιου μαθήματος διὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους: ἀφ’ ἑνὸς νὰ κατασταλοῦν οἱ μηχανισμοὶ γνώσεως καὶ τὰ παιδιὰ νὰ γίνουν ἀδρανῆ, νὰ ἀποχαυνωθοῦν ἀκόμη περισσότερον ἀπ’ ὅ,τι συμβαίνει ἤδη σήμερα μὲ τὴν τηλεόρασιν, τὸν ὑπολογιστήν, τὸ κινητὸν κ.λπ. καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ τοὺς προξενήσωμεν ἄγχος, δυσφορίαν, ἀγωνίαν, ἐπιφορτώνοντές τα μὲ πληροφορίας. Φαντασθεῖτε, μάλιστα, ὅταν αὐταὶ αἱ πληροφορίαι προκαλοῦν σύγχυσιν τοῦ φύλου τους!
Παραλλήλως, προβαίνει εἰς δύο ἐξ ἴσου σημαντικάς διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν σημειώσεις. Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἀπὸ ἐπιστημονικῆς (κοσμικῆς) πλευρᾶς δὲν ὑπάρχουν συμβουλαὶ διὰ τοιαῦτα ζητήματα. Ἡ δευτέρα ὅτι τὸ ζήτημα ἑδράζεται εἰς τὸν χῶρον τοῦ ἀσυνειδήτου, μέρος ἀδιαπέραστον ἀπὸ τὰς ἀνθρωπίνας μεθόδους. Εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σημεῖον ἀνοίγεται ὁ χῶρος διὰ τὴν Θεολογίαν. Τὰ ἀδύνατα παρ’ ἐπιστήμῃ δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῶ. Ὁ μόνος τρόπος διὰ νὰ ἐλεγχθῆ τὸ ἀσυνείδητον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ εἰσέλθη εἰς αὐτὸ ἡ ἄκτιστος Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὁ τρόπος τῆς εἰσόδου εἶναι ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ δι’ αὐτὴν ὑπάρχουν ἁγιοπατερικαὶ συμβουλαί.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ἡ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νὰ παράσχη συμβουλάς, τὸ ἐγχείρημα εἰσαγωγῆς τῆς κ. Ὑπουργοῦ δὲν εἶναι μόνον ἀθεμελίωτον ἀλλὰ καὶ ἐπιζήμιον, διότι ἀντὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀντιπροτείνει ἀδιεξόδους ἀτραπούς, καὶ θὰ ὁδηγήση καὶ εἰς σύγκρουσιν μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ποὺ συνεχῶς τὸ Ὑπουργεῖον ὑποβαθμίζει.
Ὄχι εἰς τὰς νέας τραγωδίας ποὺ θὰ ἐπιφέρουν οἱ αὐτοσχεδιασμοὶ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας μὲ πειραματόζωα τὰ παιδιά μας! Πολλάκις ἐστήριξε μὲ τὴν ψῆφον της νόμους ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιβάλλη εἰς τὰ ἀθῶα παιδιὰ τὰ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη ὡς πρότυπον οἰκογενείας!
πηγή
Τρελογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου