Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ἐκφοβίζουν ὅσους γονεῖς καὶ μαθητὲς ἐπιστρέφουν τὰ νέα βιβλία Θρησκευτικῶν, καταγγέλλουν οἱ Θεολόγοι
Ἡ ἄσκηση βίας ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία, καταγγέλλει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων.
Τὶς πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ ἐναντίον τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες καὶ μία μικρὴ μερίδα Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καθὼς καὶ κάποιων δασκάλων ἢ καθηγητῶν, καταγγέλλει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων μὲ ἀνακοίνωσή της.
Ἡ ἄσκηση βίας ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία στοὺς μαθητὲς τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία. Σὲ κάποιες περιπτώσεις ὑπάρχει καὶ ἄρνηση νὰ παραλάβουν τὰ ἐπιστρεφόμενα βιβλία.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἐπίσης χαιρετίζει τὴν ἀγωνιστικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ νόμο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου, ἀπορρίπτει τὰ διχαστικὰ κηρύγματα μίσους τῶν κυβερνητικῶν χριστιανομάχων καὶ προπαγανδιστῶν τῆς ἀτομικῆς θρησκείας καὶ τῆς ἀθεΐας, καταγγέλλει τὶς ἰδεοληπτικὲς πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τῶν κυβερνώντων καὶ μίας μικρῆς μερίδας Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καὶ δασκάλων ἢ καθηγητῶν, ἐναντίον μαθητῶν καὶ γονέων ποὺ ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα, τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἀπαράδεκτα, καὶ καλεῖ ὅλο τὸν λαὸ σὲ ἀγωνιστικὴ κινητοποίηση γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ἀντορθόδοξες κυβερνητικὲς πολιτικές.
Ἀναλυτικότερα ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΠΕΘ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Α) Η ΠΕΘ, ὅπως ἐξάλλου καὶ ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ μεγάλη ἱκανοποίηση καὶ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἀγαλλίασης, δέχθηκε τὴν ἀγωνιστικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ ὁποία:
1) ζητεῖ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, προτείνει νὰ ἀποσυρθεῖ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ταυτότητα ἀλλαγῆς φύλου στὰ 15 ἔτη καὶ νὰ κληθεῖ νὰ ἀποφανθεῖ ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς - προφανῶς μέσω δημοψηφίσματος,
2) ζητεῖ νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ τὰ σχολεῖα τὰ βιβλία (Φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν), ποὺ διδάσκουν ἕνα πανθρησκειακὸ μάθημα, πού, ὅπως ὑποστηρίζουν, ἐνσταλάζει ἐντέχνως στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν τὴν πεποίθηση ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι λίγο-πολὺ τὸ ἴδιο», καὶ...

3) δηλώνει ὅτι ἡ Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους στέκεται στὸ πλευρὸ τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν τὰ νέα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, ὡς ἀπαράδεκτα, συναισθανόμενοι τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν πνευματικὴ μόλυνση τῶν ψυχῶν τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ αὐτά.
Τὸ Ἁγιώνυμο Ὅρος, ὅπως πάντα ἔτσι καὶ τώρα, τίθεται τοιουτοτρόπως πνευματικὸς ἐπικεφαλῆς καὶ καθοδηγητὴς τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας τοῦ Γένους.
Β) Η ΠΕΘ ἀπορρίπτει καὶ καταδικάζει τὰ διχαστικὰ κηρύγματα μίσους τῶν κυβερνητικῶν χριστιανομάχων καὶ προπαγανδιστῶν τῆς ἀτομικῆς θρησκείας καὶ τῆς ἀθεΐας, ὅπως τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ν. Φίλη ὁ ὁποῖος εὐκαίρως-ἀκαίρως ἐπιτίθεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς, διότι προφανῶς, μὲ τὸν λόγο καὶ τὴ στάση τῆς ἐμποδίζει τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν ἀποδομητικῶν, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νεοταξικῶν σχεδίων τῆς «προοδευτικῆς» σοσιαλμαρξιστικῆς, ἀριστερῆς, ἑλληνικῆς ἰντελιγκέντσιας, ἡ ὁποία, ἑκούσια ἢ ἀκούσια, ἔχει προσδεθεῖ στὸ νεοεποχήτικο ἅρμα τῆς διεθνοῦς Νέας Τάξης Πραγμάτων, μὲ στόχο τὴ συνολικὴ ἀποδόμηση καὶ μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Γ) Η ΠΕΘ καταγγέλλει τὴν ἀντιδημοκρατική, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντορθόδοξη πολιτικὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου ὁ ὁποῖος:
1. Ἀπαξιώνει τὸν ἀγώνα τῶν γονέων ποὺ ἀγωνίζονται, φιλότιμα, ὡς οἱ πλέον ὑπεύθυνοι, γιὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους, χαρακτηρίζοντάς τους μειοψηφίες, ἀγνοώντας ἐσκεμμένα ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, αὐτὴ ἡ ἐπαναστατικὴ καὶ πρωτοφανῆ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικά, πρωτοβουλία τῶν ἑλλήνων γονέων, τείνει πλέον νὰ πάρει χαρακτηριστικὰ μαζικοῦ κινήματος ἐνάντια στὴν ἀντορθόδοξη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῆς Κυβέρνησής του.
2. Δὲν λαμβάνει καμία παιδαγωγικὴ μέριμνα γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ ἐπιστρέφουν μὲν τὸ πολυθρησκειακὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν, θέλουν ὅμως καὶ δικαιοῦνται, μὲ βάση τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, νὰ παρακολουθήσουν ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἀκόμη, ἡ ΠΕΘ καταγγέλλει τὶς ἀπαράδεκτες πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ ἐναντίον τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες καὶ μία μικρὴ μερίδα Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καθὼς καὶ κάποιων δασκάλων ἢ καθηγητῶν. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ αὐτοὶ ἔχουν ἤδη καταγγελθεῖ στὴν ΠΕΘ γιὰ τὴ βίαιη καὶ ἄπρεπη συμπεριφορὰ τοὺς ἐναντίον μαθητῶν καὶ γονέων, ποὺ ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἀπαράδεκτα. Ἡ ἄσκηση βίας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς «ἐκπαιδευτικούς», ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε καὶ μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία στοὺς μαθητές, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία, ἢ ἀκόμη ἀρνούμενοι νὰ παραλάβουν τὰ ἐπιστρεφόμενα βιβλία, θέλοντας, ἔτσι, νὰ προσκομίσουν στὴν Κυβέρνηση τὰ πιστοποιητικά της κομματικῆς τους νομιμοφροσύνης, ἐνθαρρυμένοι προφανῶς καὶ ἀπὸ τὴν στάση τοῦ Ὑπουργοῦ στὸ συγκεκριμένο θέμα.
Δ) Τέλος, ἡ ΠΕΘ καλεῖ ὅλο τὸν λαὸ σὲ συνεχῆ καὶ δυναμικὴ ἀγωνιστικὴ κινητοποίηση γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ἀντορθόδοξες κομματικὲς ἰδεοληψίες ποὺ ἐπιχειρεῖ ἡ Κυβέρνηση, ἐφαρμόζοντας τὸ ὀργανωμένο σχέδιό της, ποὺ εἶναι ἡ ἀποδόμηση τῆς πίστης τῶν Ὀρθοδόξων.protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου