Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Θεματικὴ ἑβδομάδα: ἡ ἐπανάσταση τῆς Ἀντιγόνης


Γράφει  Κανάκη Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικὸς
Ἡ  ἐγκύκλιος  τοῦ  Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας χαρακτηρίζεται  ὡς ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα. Ποῦ συνίσταται τὸ κατεπεῖγον τῆς ἐπιστολῆς; Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ θεματολογία μὲ ἄξονα τὴν διατροφή, τοὺς παντὸς εἴδους ἐθισμοὺς καθὼς καὶ τὸ βιολογικὸ κομμάτι τῶν ἀλλαγῶν στὴν ἐφηβεία, καλύπτεται ἤδη ἀπὸ τὰ διδασκόμενα μαθήματα (π.χ. Οἰκιακὴ Οἰκονομία, Βιολογία κτλ). Τὸ μόνο θέμα ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀκόμα στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια καὶ εἰσάγεται ὡς κάτι καινούριο,  εἶναι αὐτὸ τῆς  Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης. Συνεπῶς τὸ κατεπεῖγον τῆς ἐπιστολῆς ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν θεματική, ἀφοῦ ὅλα τα ὑπόλοιπα ὑπάρχουν ἤδη στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια ἢ  ὑφίστανται ὡς ἐπεκτάσεις ἀπὸ τὰ  ἀναλυτικὰ προγράμματα σπουδῶν. Φαίνεται ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τοῦ Ὑπουργείου ποὺ ἐπείγεται νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἐγκύκλιο σὰν νὰ πρόκειται νὰ ἀξιολογηθεῖ… Ἄλλωστε οἱ τελευταῖες μνημονιακὲς κυβερνήσεις μᾶς ἔχουν συνηθίσει στὶς διαδικασίες τοῦ κατεπείγοντος μὲ τὶς ὁποῖες περνοῦν ἀντιλαϊκοὺς νόμους ἐν μιὰ νυκτί, γιὰ νὰ κλείσουν ἀξιολογήσεις… 
Ὁ σχεδιασμὸς τῆς παρέμβασης αὐτῆς ἔχει ὅλα τα στοιχεῖα τῆς προπαγάνδας ἀφοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐγκύκλιο, σκοπὸς εἶναι «ὄχι μόνο ἡ  ἀπόκτηση πληροφοριῶν ἢ γνώσεων ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλαγὴ ἀντιλήψεων καὶ συμπεριφορῶν»! Ποὺ ἐντοπίζεται ὁ προπαγανδιστικὸς καὶ συνάμα ὑποκριτικὸς χαρακτήρας τῆς ἐπιστολῆς;
Προβάλλει ὡς δεδομένη καὶ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν  Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ εἰδικὰ τὴν νεολαία, τὴν ὁμοφυλοφιλία, μὲ ὕπουλο τρόπο μέσα σὲ οὐδέτερη θεματολογία (π.χ. διατροφή). Τὴν πλασάρει στὰ παιδιὰ ὡς ἀνθρώπινο δικαίωμα, ἐξισώνοντας τὴν μὲ πανανθρώπινες ἀξίες. Δὲν ἀρκεῖται στὸ θέμα τοῦ bullying δήλ, ἀλλὰ περνᾶ ἰδεολογήματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἀκολουθεῖ τὴν γνωστὴ πορεία τῆς διείσδυσης: ἀνοχή, ἀποδοχή, προβολὴ ὡς δικαίωμα, γελοιοποίηση καὶ  φίμωση τῆς ἀντίθετης ἄποψης, προβολὴ ὡς ἐπικρατοῦσα ἄποψη … Ἔτσι ἡ κατὰ πλειοψηφία ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία κοσμοθεωρία καὶ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐφήβου ἀποδομεῖται καὶ γελοιοποιεῖται ὕπουλα παρουσιαζόμενη ὡς «στερεότυπο».

Ἐγείρει ὡς ἐπείγοντα ζητήματα, ποὺ δὲν ὑφίσταται ὡς τέτοια στὴν σχολικὴ κοινότητα, μεγαλοποιώντας  καὶ παρουσιάζοντας ὡς συχνά, σπάνια στὴν σχολικὴ ζωὴ φαινόμενα. Οὐσιαστικὰ παραπλανεῖ προβάλλοντας ἐμμέσως ὡς ἀπαίτηση τῆς μαθητικῆς κοινότητας  τὴν ἐπίλυση αὐτῶν τῶν ζητημάτων!  Ποιὸς ἄραγε τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ τὸ bullying ποὺ δέχονται χιλιάδες παιδιὰ ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστὸ καὶ θέλουν νὰ διατηρήσουν ἁγνότητα μέχρι τὸν γάμο; Σὲ πόσα ἀγόρια ἀμφισβητεῖται  ὁ ἀνδρισμός τους ἀπὸ συνομηλίκους τους, ὅταν  δὲν θέλουν νὰ ἔχουν  «σεξουαλικὲς ἐμπειρίες» στὴν σχολική τους ζωή; 

Χρησιμοποιεῖ τὸν θεσμὸ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης ὡς μέσο διάχυσής της, ἀπὸ παγκόσμιους φορεῖς ὑπαγορευμένης, νέας ἰδεολογίας σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, χειραγωγώντας ἀδύναμους μαθητὲς τοῦ γυμνασίου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὸ γνωστικὸ ὑπόβαθρο  καὶ τὸ  ψυχικὸ σθένος νὰ ἀντιδράσουν (ὅπως πιθανὸν θὰ εἶχαν τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου). Ἐπιχειρεῖται  χειραγώγηση τοῦ μαθητῆ, ἀφοῦ ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ θὰ λάβει χώρα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὡρῶν διδασκαλίας. Θὰ ἦταν πιὸ ἔντιμο ἂν ἡ «ἐνημέρωση» γινόταν ἐκτὸς ὡρολογίου προγράμματος καὶ εἶχε προαιρετικὸ χαρακτήρα. Πρόκειται γιὰ μιὰ  καθαρὰ συστηματικὴ προσπάθεια  διαμόρφωσης συνειδήσεων, μιὰ ψυχικὴ κακοποίηση τῶν ἀντιφρονούντων ἀνήλικων!

Ποντάρει στὴν ὑποταγὴ τῶν ἤδη φοβισμένων ὑπὸ τὸν πέλεκυ τῆς ἀξιολόγησης καθηγητῶν. Ὁ χαρακτήρας τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἐξοντωτικός, ἐπειδὴ χαρακτηρίζεται ἀδικαιολόγητα ὡς ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα, προβλέπει τὴν ὑποχρεωτικὴ συμμετοχὴ τῶν καθηγητῶν καὶ παραθέτει θεματολογία ἀμφιλεγόμενη ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μερίδα τῶν καθηγητῶν.  Τὸ ὅλο πλαίσιο παραπέμπει στὶς καλὲς πρακτικὲς ποὺ θὰ ληφθοῦν ὑπόψη στὴν ἀξιολόγηση περιλαμβάνοντας: τυποποίηση, δεῖκτες ἀποτίμησης, ὑποχρεωτικὴ συμμετοχή, ὁμάδα συντονισμοῦ, φόρμα συμπλήρωσης σχεδίου ὑλοποίησης, φόρμα ὑποβολῆς στὸ ΙΕΠ γιὰ ἀποτίμηση ὑλοποίησης δὴλ ἕνα προοίμιο τῆς ἀξιολόγησης. Ἡ ἀφωνία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ χώρου, ἀποδεικνύει ὅτι λειτούργησαν ἐπιτυχημένα οἱ μηχανισμοὶ ὑποταγῆς ποὺ διαμόρφωσε τὸ Ὑπουργεῖο! 

Εἰσάγει ἀσύμβατους μὲ τὸ ἐπίπεδό τς ἀντιληπτικῆς ἱκανότητας τῶν μαθητῶν νεολογισμούς, σὲ ἡλικίες μάλιστα ποὺ ἀκόμα τὰ παιδιὰ μαθαίνουν βασικὴ ὀρθογραφία καὶ βασικὲς μαθηματικὲς πράξεις (π.χ. ἔμφυλες ταυτότητες, κοινωνικὸ φύλο, ἔμφυλα στερεότυπα). Ὑποβάλλει τὴν ἰδέα ὅτι τὸ φύλο εἶναι κατασκεύασμα τῆς καταπιεστικῆς κοινωνίας ποὺ ζοῦμε, εἰσάγοντας παράλληλά  το παράλογό το προσανατολισμοῦ: ἄσχετα μὲ τὸ βιολογικὸ φύλο (χρωμόσωμα Χ) μπορεῖς νὰ διαμορφώσεις  τὸ κοινωνικό σου φύλο ἀκολουθώντας βέβαια, γιὰ νὰ τὸ δομήσεις, τὰ ἴδια στερεότυπα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θέλεις νὰ γκρεμίσεις! Τὸ ἀγόρι ποὺ θὰ φοράει ρὸζ καὶ θὰ πουδράρεται καὶ θὰ ἐπιλέγει ὡς κοινωνικὸ φύλο τὸ θηλυκό, δὲν  ἀκολούθησε στερεότυπα γιὰ νὰ διαμορφώσει τὸ νέο κοινωνικό του φύλο; Τὸ βιολογικὸ στερεότυπό το DNA ἄραγε πῶς θὰ τὸ ἀποδημήσουν;

Δηλητηριάζουν τὴν δυναμική το ἔρωτα ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ κάθε ἔφηβο-ἔφηβη,  ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι τὸ ψυχολογικὸ στήριγμα καὶ ἡ ἐλπίδα του σὲ μιὰ κοινωνία συντετριμμένη. Τὰ τραγούδια καὶ τὰ ποιήματα τοῦ ἔρωτα, τὸ μητρικὸ καὶ πατρικὸ ἔνστικτο δηλητηριάζονται μὲ φοβίες, ὑποψίες, ἐνοχές….. Μιλᾶ γιὰ τὴν αὐτοεικόνα καὶ αὐτοαντίληψη τοῦ μαθητῆ, δηλ. γιὰ ἕνα κλείσιμο στὸ αὐτοεγῶ, μιὰ φοβία γιὰ τὸν ἄλλο, χωρὶς τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν θυσιαστικότητα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ὁ μόνος στόχος εἶναι ἡ  ὑπέρμετρη σεξουαλικοποίηση τοῦ ἐφήβου, ποὺ θὰ βλέπει ὅλους καὶ ὅλα γύρω του, ὡς ἀντικείμενα ἡδονῆς καὶ προσωπικῆς ἱκανοποίησης καὶ προβολῆς του….

Δὲν ἀγγίζει κανένα πρόβλημα τῶν χαμηλῶν οἰκονομικὰ τάξεων, ὅπως θὰ περιμέναμε ἀπὸ πολλοὺς αὐτοαποκαλούμενους ἀριστεροὺς π.χ. ὑποσιτισμὸς ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης (πῶς θὰ γίνει ἄραγε προαγωγὴ τῆς ὑγείας χωρὶς χρήματα;), ψυχολογικὰ τραύματα ἀπὸ τὴν ἀπώλεια  ἐργασίας τῶν γονιῶν, φόβος γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση. Ἄλλωστε πολλοὶ ἀριστεροὶ στὶς μέρες μᾶς φαίνεται νὰ ἔχουν ξεχάσει τὶς ὁμοφοβικὲς (κατ’ αὐτοὺς) ἀπόψεις τῶν Λένιν, Ἔνγκελς καὶ Τσὲ Γκεβαρα, ποὺ θεωροῦσαν τὴν ὁμοφυλοφιλία δημιούργημα τῆς ἀστικῆς τάξης.

Ἀνοίγεται διάπλατα ἡ πόρτα τοῦ σχολείου σὲ ἀμφιλεγόμενες ΜΚΟ. Ἡ  ὁρολογία ,  θεματολογία καὶ ἡ στοχοθεσία τοῦ τρίτου ἄξονα ἔχει ἀντληθεῖ ἀπὸ τὴν Colour-Youth κοινότητα, ὅπως κάποιος εὔκολα μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ περιήγηση στὸ διαδίκτυο. 
Ἡ προσπάθεια ἀποερωτισμοῦ τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων,  ἀποϊεροποίησης τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ποὺ προβάλλεται ὡς ψυχρὴ μηχανὴ  αὐτοϊκανοποίσης καὶ προβολῆς τοῦ  αὐτοεγῶ, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ναρκοκουλτουρας καὶ   θολοκουλτούρας  τῆς νέας κοινωνικῆς δῆθεν ἐπανάστασης, ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν πρόθεση πολλῶν για την καταργηση τς Αντιγόνης! Καλυμμένο πίσω ἀπὸ τὶς ψευδοεπιστημονικὲς προτάσεις τοῦ  ΙΕΠ, τὸ νέο ἰδεολογικὸ κατεστημένο τῆς ἐκπαίδευσης, θέλει ὅπως φαίνεται, νὰ ἀποκρύψει ἀπὸ τὰ παιδιὰ αἰώνιες ἀξίες τοῦ ἔργου ὅπως:  ἡ ἱερότητα τοῦ νεκροῦ σώματος, ἡ ἀντίσταση ἐνάντια στοὺς ἀνθρώπινους νόμους,  ὅταν αὐτοὶ ἀντιβαίνουν στὸν αἰώνιο θεϊκὸ νόμο (ἡ  Ἀντιγόνη προσπαθεῖ νὰ θάψει μὲ ὅλες τὶς τιμὲς τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ ἀδελφοῦ της Πολυνείκη, ἀγνοώντας τὴν ἀπαγόρευση τοῦ βασιλιὰ Κρέοντα) καὶ τὸν διαχρονικὸ ὕμνο στὸν κατὰ φύσην ἔρωτα:  
«Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις, ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, …...»
Ὅσοι διαφωνοῦμε, πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν συμμετοχή μας καὶ νὰ μὴν φοβηθοῦμε ἀνθρώπους καὶ μηχανισμούς, ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ ἔχουν  ριχτεῖ στὸν πολιτικὸ κάλαθο τῶν ἀχρήστων… Γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοί, ἃς ἀκολουθήσουμε τὸν αἰώνιο νόμο τοῦ Θεοῦ, μὴ ὑπακούοντας  σὰν τὴν Ἀντιγόνη, στὶς ἐπιταγὲς ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου