«Προειδοποίηση εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς – Η ώρα του ξεσηκωμού»
Σαν Σήμερα το 1821,
η Μεσσηνιακή Σύγκλητος εκδίδει την
«προειδοποίηση εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς»,
με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό
του γένους των Ελλήνων.

Γραφόμενα απ το χέρι
του Στρατηγου Μακρυγιάννη :

“Του δίνω ένα φευγάκι και πάγω εις
το κονάκι ενού ξαδέρφου του Αλήπασσα
,τον λέγαν Σμαήλμπεη Κόνιτζα,
ο Θεός μακαρίσει την ψυχη του .
Αφού μ’ είδε ,με λυπήθη πολύ.Του ειπα τι δοκίμασα και να μη με δώση πίσω…
“Ντουφέκι , είπε , εχω με τους Κονιάρους ,εσένα δεν σε δίνω”.
Ευτύς μόδωσε άρματα και με πήρε με τ’ασκέρι του και πήγαμε εις το Κομπότι.
Ήταν το τούρκικο ορδί εκεί , είναι τρείς ώρες απο την Άρτα.
Αφού πήγαμε μέσα εις την Άρτα , μια ημέρα ήρθαν οι πασσάδες
εις το κονάκι του μπέγη και όλοι οι σερασκέρηδες
οι Αρβανίτες να τον ιδούν. Μιλεί των πασσάδων κι’ αλλουνών ,
οτζάκια της Αρβανιτιάς , τους λέγει :

__ “ Πασσάδες και μπέηδες , θα χαθούμε . Θα χαθούμε ! ”
– ο μπέγης τους λέει οτι – : _ετούτος ο πόλεμος δεν είναι μήτε
με τον Μόσκοβον , μήτε με τον Εγγλέζο , μήτε με τον Φραντζέζο .
Αδικήσαμε τον ραγιά και απο πλούτη και απο τιμή και τον
αφανίσαμε’ και μαυρίσαν τα μάτια του και μας σήκωσε ντουφέκι.
Και ο Σουλτάνος το γομάρι δεν ξέρει τι του γίνεται’ τον γελάνε
εκείνοι οπού τον τριγυρίζουν.Και η αρχή είναι τούτη ,
όπου θα χαθή το βασίλειόν μας.
Πλερώνουμε βαριά να βρούμε προδότη και δεν στέκει τρόπος
να μαρτυρήση κανένας το μυστικόν…να μάθωμε μόνος του
ο ραγιάς μας πολεμεί ή και οι Δυνάμες. Δι’ αυτό πλερώνουμε
και παλουκώνουμε και σκοτώνουμε και αλήθεια ποτέ δεν μάθαμε”.
Η παρακάτω επιστολή εστάλη την 23 Μαρτίου 1821 από
τον αρχιστράτηγο των Σπαρτιατικών στρατευμάτων
Πέτρο Μαυρομιχάλη και την Μεσσηνιακή Σύγκλητο και αποτελεί
“Προειδοποίηση εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς”.

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός
και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη
άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή
και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας,
με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να
ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και
διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της
λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς
αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν
μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς
τυραννίας.
Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας
εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων
μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε
και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.
Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των
ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα
μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα
της Ελευθερίας.
Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.
Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων
των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν
ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα
δίκαιά μας.
Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω
τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε,
απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες,
ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν,
και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας
ευγνωμοσύνην μας.
Εν Καλαμάτα: 23 Μαρτίου 1821
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου
Πέτρος Μαυρομιχάλης,
Αρχιστράτηγος Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού
ΠΗΓΗΠΗΓΗΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ