Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Ότε κατήλθες προς τον θάνατον,η ζωή η αθάνατος τότε τον άδην ενέκρωσας τη αστραπή της Θεότητας· ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Φωτογραφία της Ουρανία Μαριάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου